Fossilfri energianvändning

El är komplicerat men inte mer komplicerat än att vi i Sverige haft en i det närmaste fossilfri, dvs klimatneutral, elproduktion sedan slutet av 80-talet. För att vi har de stabila vatten- och kärnkraftverken och max ca 15 % väderberoende kraft i vårt elsystem. Detta är på väg att ändras nu med ytterligare utbyggnad av vindkraften och nedläggningen av fler kärnkraftverk. Redan nu är endast åtta kärnkraftverk i drift och om ca 2 år kommer endast sex kärnkraftverk vara i drift. Redan nu har utsläppen av växthusgaser ökar med 2 % i Sverige de senaste två åren. Varför? Jo, när det inte blåser behöver effektbehovet ersättas och om det inte finns klimatneutral el att tillgå hämtar man el från fossila källor. Karlshamnsverket startades för någon vecka sedan, dvs i slutet av augusti! Det är sommar i Sverige och man behövde starta ett fossilt kraftverk pga minskad tillgång till el från kärnkraft samtidigt som det inte blåste något…

Nuvarande utveckling i Sverige riskerar att leda till att utsläppen av fossila växthusgaser ökar. Det går inte att ersätta bas- eller reglerkraft med väderberoende kraft. Den väderberoende kraften är alltid endast ett viktigt komplement till bas- och reglerkraften. En optimal mix torde vara ett förhållande där ca 85 % av den installerade effekten kommer från klimatneutral bas-och reglerkraft och ca 15 % av den totala installerade effekten kommer från väderberoende kraft.

En högre andel väderberoende kraft än 15 % i elsystemet riskerar att inte uppfylla effektbehovet vid varje tidpunkt och elsystemet blir instabilt. Sannolikheten för en blackout, dvs strömavbrott, ökar betydligt med stora konsekvenser som följd; t ex för livsuppehållande maskiner på sjukhusen och uppvärmning av bostäder en kall vinter.

Den största tjänsten vi kan göra ett svenskt elnät är att bibehålla alla de åtta kvarvarande kärnkraftverken tillsammans med vattenkraften och vindkraften som det är idag. Att stänga ytterligare två kärnkraftverk till (Ringhals 1 och 2) de närmaste 2-3 åren kan både negativt påverka stabiliteten i det svenska elnätet samtidigt som det är mycket troligt att Sveriges nettobidrag till utsläpp av växthusgaser pga elproduktion ökar från en nivå på nästan noll till en lite högre nivå, om än fortfarande mycket låg jämfört med t ex Tyskland eller Polen.

Vi har fel fokus i Sverige idag! Fokus borde vara att bibehålla ett system för produktion av elektricitet som omvärlden hittills sett som ett föredöme. Detta är tack vare den extremt stora andelen klimatneutral kraft i det svenska elsystemet i en optimal mix, dvs ca 85-90 % vattenkraft/kärnkraft och ca 10-15 % väderberoende kraft (främst vindkraft). En minskning av andelen kärnkraft kan till en mindre del ersättas av biokraft. Biokraft kräver dock omfattande logistiska lösningar och skulle motverka sitt syfte (ökade transporter av pellets och annat bränsle skulle medföra ökade utsläpp av växthusgaser).

Samtidigt som fokus läggs på att bibehålla så mycket som möjligt av nuvarande system för elproduktion borde man satsa rejält på en fossilfri fordonsflotta. För att skapa medel till denna satsning skulle mitt förslag vara att skrota elcertifikaten helt. Låt de pengarna gå rakt in till forskningen på fossilfri fordonsflotta istället inklusive forskning på batterier och bränsleceller/vätgas.

Då tar vi tillvara på ett redan effektivt och säkert system för elproduktion i Sverige samtidigt som vi satsar på innovation av fordonsflottan mot en fossilfri sådan. Chansen att Sverige om några årtionden blir det första fossilfria landet inkluderat elproduktion och fordonsflotta ökar betydligt! Dvs visionen om ett fossilfritt, dvs klimatneutralt, Sverige kan då bli en verklighet!

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Första fossilfria landet i världen

Trots att kärnkraften är klimatneutral och trots att FN’s klimatpanel IPCC anger i sin utredning att kärnkraften är en av grundbultarna för att nå klimatmålen i Parisavtalet så fortsätter kärnkraftsmotståndarna att samtidigt som de säger att Sverige ska vara det första fossilfria landet i världen, att vilja stänga ned kärnkraften.

Detta är en utopi. Det går inte att ersätta den klimatneutrala kärnkraften med den likaledes klimatneutrala vind- eller solkraften. Då både vindkraft och solkraft är väderberoende. De är rena och klimatneutrala men helt beroende av att det blåser eller är ljust ute. Det går inte att skapa en leveranssäkerhet med mycket vindkraft och solkraft i elsystemet.

Max ca 15 % (10-20 %) av ett elsystem kan bestå av väderberoende kraft i installerad effekt. Resterande mängd installerad effekt behöver bestå av 85 % bas- och reglerkraft för att åstadkomma ett leveranssäkert och frekvensstabilt elnät.

Väderberoende kraft är vindkraft, solkraft, vågkraft.

Bas- och reglerkraft är vattenkraft, kärnkraft, biokraft, kolkraft, oljekraft och gaskraft.

Kol, olja och gas vill vi inte ha, de är fossila, då de eldar på klimatet. Återstår då kärnkraft, vattenkraft och biokraft.

Biokraft är klimatneutralt i ett perspektiv av minst 50 år, men sett ur endast ett kort tidsperspektiv är biokraften inte klimatneutral, då en ökning av biokraften initialt skulle ge en ökning av utsläppen av växthusgaser.

Det finns ett problem till med biokraft och det är ett logistiskt problem. Säg att man skulle ha 30 % biokraft för elproduktion. Det skulle innebära massvis med lastbilar varje dag för att transportera biobränslet till anläggningarna…

Återstår kärnkraft och vattenkraft som klimatneutrala alternativ för bas- och reglerkraft. Man använder främst vattenkraften som både bas- och reglerkraft och kärnkraften främst som baskraft. Det går att reglera med kärnkraft också men man undviker det. Bl a är det dyrare att reglerera med kärnkraft (har med bränsleekonomi och predikterad bränsleutbränning, som sätter driftgränser som vi sitter och räknar på, att göra bl a) men framför allt är det lättare att reglera med vattenkraften och i ett land som Sverige med en optimal mix av vattenkraft och kärnkraft så väljer man självklart att reglera med vattenkraften.

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion sedan slutet av 80-talet. Samtidigt som motståndarna till kärnkraft vurmar om klimatet så vill man stänga ned kärnkraften, som är en av grundbultarna för en fossilfri och klimatvänlig framtid. Sveriges utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har ökat med två procent de senaste två åren, främst beroende på en kärnkraftsfientlig politik, där två svenska kärnkraftverk har stängts ned sedan 2014 och ytterligare två stängs senast år 2020. Det kommer efter 2020 endast vara sex kärnkraftverk i drift i Sverige.

Sverige är inte längre ett föredöme i världen, det går på fel håll när utsläppen av växthusgaser ökar på grund av okunskap och ovilja hos kärnkraftsmotståndarna att vilja befinna sig under samma tak som kärnkraftsförespråkare vid konferenser med mera. Där man belyser för- och nackdelar med samtliga energikällor på ett vetenskapligt och sakligt sätt. Där man också kan få en förståelse för hur ett elsystem behöver vara uppbyggt med fungerande systemtjänster såsom t ex svängmassa i systemet. Ett elsystems svängmassa skapar (frekvens)stabilitet så att leveranserna av elektricitet säkras upp i varje tidssteg.

Jag har själv varit i både Riksdagen och i Almedalen och hållit seminarier, liksom att jag hållit i energikonferenser här hemma i Västerås. Jag önskar att fler från kärnkraftsmotståndarsidan hade varit med. Helst ett 50/50 förhållande där vi tillsammans lyssnar på samma information samtidigt under samma tak. Där informationen är vetenskapligt belagd och sakligt framförd. Där diskussionen är befriad från osakligt tyckande och ideologier och istället är inriktad på planetens bästa inkluderat en fossilfri framtid.

I ett land som Sverige skulle detta innebära att fokus helt borde ha legat på att göra fordonsflottan fossilfri. Tyvärr har det inte varit så fast elproduktionen sedan slutet av 80-talet i det närmaste varit och är fossilfri… En stor bov i detta är elcertifikaten, som bör avskaffas om Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken för en fossilfri framtid!

 
Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kärnbränsleavfallet är en förnybar energikälla

Sett ur ett tidsperspektiv av några tusen år är kärnbränsleavfallet en förnybar energikälla! Bara i Sverige har vi kärnbränsleavfall som skulle räcka i ca 5000 år utan att behöva bryta nytt uran. Varför nyttjar vi inte detta faktum? Varför inser vi inte vilka miljövinster vi skulle göra?

Genom återanvändande av kärnbränslet tills det är helt utbränt får vi till slut en restprodukt, ett slutligt avfall, som endast behöver slutförvaras mellan 500 och 1000 år. Återanvänder vi inte kärnbränsleavfallet behöver det slutförvaras i 100 000 år.

Dessutom blir volymen av det slutliga avfallet vid återanvändning av kärnbränsleavfallet mindre.

Bara fördelar för kommande generationer! Bättre för miljön, mer hanterbart och kortare lagringstid. De olika leden i hanteringen skapar dessutom jobb!

Gen IV kärnkraft är dessutom high tech! Tänk om vi kunde skapa en hype kring Gen IV tekniken!

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Hur når vi Parisavtalets klimatmål?

För att nå parisavtalets klimatmål krävs följande:

– satsa på klimatneutral energi såsom vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft och biokraft

– denna satsning ska vara bred och innehåller en betydande del kärnkraft för att väga upp balansen mellan planerbar energi (vattenkraft, biokraft och kärnkraft) mot ej planerbar energi (vindkraft och solkraft)

– eliminera fossil eldning, dvs kol, olja och gas

Ovanstående är också i linje med FN’s klimatpanel, IPCC, som också är en neutral auktoritet som företräder hela världen.

Förhållandet mellan installerad effekt planerbar energi (bas- och reglerkraft) och installerad effekt ej planerbar energi (väderberoende kraft) bör vara minst 85 % bas- och reglerkraft och max 15 % väderberoende kraft. Annars riskerar stamnätet instabilitet och blackout med oönskade konsekvenser för samhället.

Nyliberalismen, som påstås i vissa sammanhang, i sig utgör inget hot. Även inom ramarna för den kan vi åstadkomma en värld fri från både fossil produktion av elektricitet och till slut även att fordonen drivs på el eller vätgas. Men ett ökat antal eldrivna fordon kommer på sikt kräva en ökad produktion av elektricitet för laddning av t ex elbilarna. Exemplet tre miljoner elbilar i Sverige skulle kräva ensamma två kärnkraftverk eller 1200 vindkraftverk, varje dag enbart för laddningen. Samtidigt ska resten av samhället försörjas med elektricitet som idag. Sjukhusens livsuppehållande maskiner, industrin, uppvärmning, belysning, laddning av laptops och mobiler, hemmets prylar såsom tvättmaskiner, kylskåp och spisar etc etc

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Visst är en härdsmälta farlig men…

En härdsmälta är farlig! En härdsmälta kan också med dagens teknik och säkerhetsskyddande barriärer dock isoleras så pass att konsekvenserna av den stannar i reaktorn. Vi kan alltså skydda oss mot härdsmältan.

En brusten vattendamm eller utsläpp från kol och olja kan vi inte skydda oss emot. Avfallet från kärnkraft kan vi isolera medan avfallet från fossil eldning flyger runt fritt i luften och orsakar sjukdomar (NO-föreningarna) och global uppvärmning (CO2).

En ökning av fossil eldning blir konsekvensen om kärnkraften avvecklas. Väderberoende, dvs vindkraft, solkraft och vågkraft, kraft kan endast utgöra ca 10-15 % av total installerad effekt i ett elsystem (t ex det svenska el- och stamnätet). En högre andel installerad väderberoende effekt skapar instabilitet och riskerar blackout i nätet. En blackout i elnätet kan få förödande konsekvenser inom t ex sjukvården. Även allvarliga ekonomiska konsekvenser hos producerande industriföretag kan bli fallet vid en osäker elförsörjning, eller så flyttar företagen ut från Sverige till länder med stabil elförsörjning.

Under de senaste två åren har Sveriges utsläpp från fossil eldning ökat med ca 2 %. Beroende på att vi idag har mindre installerad kärnkraftseffekt i elsystemet. Sverige har annars sedan slutet av 1980-talet haft en i det närmaste fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften, som båda är så kallade baskrafter, dvs producerar kontinuerligt planerbar elektricitet i vilka väder som helst. Båda är baskrafter och främst vattenkraften används också för att reglera.

Med Gen IV kärnkraft kommer vi att kunna återanvända kärnavfallet i flera tusen år i Sverige utan att behöva bryta nytt uran. Den slutliga volymen avfall från Gen IV kärnkraft är dessutom betydligt mindre än volymen av dagens avfall samt att avfall från en Gen IV reaktor endast behöver lagras i max 1000 år. Dagens avfall behöver lagras i 100 000 år.

Vi gör alltså en tjänst för kommande generationer genom att dra igång med Gen IV kärnkraft. Vi gör också klimatet och miljön en tjänst genom att satsa på Gen IV kärnkraft worldwide. Kärnkraften är klimatneutral samtidigt som den producerar elektricitet kontinuerligt i alla väder!

FN’s klimatpanel IPCC, som får betraktas som oberoende och neutral, har i sin rapport för något år sedan slagit fast att ska vi motverka den globala uppvärmningen och nå målen i Parisavtalet behöver vi bygga ny kärnkraft över hela världen.

Man kan säga att Gen IV kärnkraft, eller rättare sagt dagens kärnavfall, är en förnybar energikälla sett ur perspektivet några tusen år!
Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Almedalen, media och klimatet

Gustav Fridolin, språkrör miljöpartiet, tyckte att man pratade för lite om klimatet och klimathotet i Almedalen i år, 2017. Jag håller helt med på ett sätt, men om man hade skrapat lite på ytan så fanns det många seminarier och föredrag i årets Almedalen som behandlade just klimat och hållbar energi från olika synvinklar. Bland annat vårt eget seminarium som jag själv var med om att både arrangera och som en av talarna. Ett annat seminarium var Volvos, som meddelade att de från 2019 elektrifierar sina bilar.

Alltså, jag vill mena att Almedalen visst hade klimatet som en av årets stora frågor. Hörde en kommentar i vimlet på vårt eget seminarium att man aldrig hade haft så många seminarier om energi i Almedalen som i år, år 2017.

Klimatet har varit ett av ämnena i centrum men tyvärr under ytan, för media mer eller mindre mest bevakat de ”stora namnen” och missat vad som sker på bredden. Just detta är en orsak till att populism av olika slag får ett starkt fotfäste.

En sak man kan tycka media skulle göra är att ”scanna” igenom hela Almedalsprogrammet och leta efter seminarier med intressanta teman om t ex energi och klimat, som vårt eget och många andra som höll liknande teman. Att man inte bara bevakar partiledarnas event. Det skulle bli en helt annan bredd samt mer vetenskapligt och faktabaserat och kanske mindre politiserat utan att känslorna för den skull skulle ha försvunnit.

Media skulle då gå folkets ärenden, bli mer en folkets röst, och tvinga de politiska företrädarna att gå mera på reella fakta och mindre på utspel och ideologi. Det finns analyser från det amerikanska presidentvalet som visar att man är trötta på etablissemanget och att etablissemanget inte lyssnar på folket. Just detta händer i Sverige idag, vilket medför att sannolikheten att något av de traditionella blocken skulle få egen majoritet i nästa val är mycket liten.

Vår statsminister, Stefan Löfvén, åkte inte till Almedalen i år för att ”det hade blivit för mycket konsulter, näringslivselit och jippo” i Almedalen” och att han ville ut bland vanligt folk. Men det är mycket ”vanligt folk” med expertkunskaper på olika områden i Almedalen, varje år. Problemet är mera att det vanliga folket med expertkunskaper inte får plats i media. För att media nästan uteslutande endast bevakar de politiska företrädarna. Till viss del kanske berättigat då det är dessa vi ska lägga vår röst på eller inte lägga vår röst på i valen med jämna mellanrum. Detta är ett exempel på att man ibland kan kalla media för den ”andra statsmakten”.

Det är väl nästan omöjligt att olika frågor inte blir till politik i slutändan men om man lät vägen dit vara mera vetenskaplig och faktabaserad kanske innehållet i politiken skulle få en högre grad av substans!

En uppmaning till alla oss ”vanliga” är att vi behöver marknadsföra våra seminarier och event bättre samtidigt som uppmaningen till media är att kolla igenom det officiella programmet i Almedalen, via t ex appen Almedalsguiden och hitta intressanta seminarier att referera!

Det är då och först då ”vanligt” folk också får höras och synas. Inte pga av att vår statsminister åker runt i landet (även om initiativet på sitt sätt är lovvärt) och träffar folk. Jag upplever tyvärr rapporteringen från statministerns resa i landet mera som populistisk och att media mest fokuserat på skillnaden för statministern mellan att vara i Almedalen eller resa runt i landet istället för vad som har diskuterats… Alltså, det har präglats av en enorm ytlighet i rapporteringen där man inte fått upp olika frågor från folket i ljuset…

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com

Varför elbilar är bra oavsett klimathotet!

Man behöver se elbilen och andra elfordon vs fossildrivna fordon ur två aspekter, dvs å ena sidan ur koldioxid- och därmed klimatproblematiken och å andra sidan utsläppen av kväveoxider och andra luftföroreningar i städerna. Elbilen blir endast till nytta ur klimatsynvinkel om elen hämtas från fossilfria energikällor, dvs klimatneutrala, dvs vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft med flera. Detta gäller förstås både vid själva tillverkningen av fordon och batterier, samt inte minst när elfordonens batterier ska laddas.

Elfordonen blir däremot alltid till nytta för att reducera utsläppen av luftföroreningar i t ex städerna. Det betyder att, om klimatförändringarna (mot förmodan) mest skulle vara naturligt betingade, att elfordonen alltid förbättrar miljön och att det är önskvärt ändå att få bort den fossila energianvändningen!

Ska elfordonen göra fullständig nytta, dvs även vara till gagn för klimatet krävs att världen ersätter dagens fossila elproduktion med fossilfri klimatneutral elproduktion. Idag härstammar elproduktionen i världen från ca 70 % fossil eldning och resten, ca 30 %, från klimatneutral produktion.

Vi behöver ca 80-85 % klimatneutral baskraft, dvs vattenkraft och kärnkraft samt en mindre del biokraft (mycket biokraft medför logistiska problem). FN’s klimatpanel, IPCC, rekommenderar att man satsar brett på utbyggnad av kärnkraft, vattenkraft samt väderberoende kraft (vin och sol). Räknat på mängden installerad effekt torde förhållandet behöva vara 80-85 % vattenkraft, kärnkraft och biokraft och ca 15-20 % värdeberoende kraft, främst sol och vind. En större andel väderberoende kraft är alltför osäkert och skulle medföra blackout i elsystemet med allvarliga konsekvenser till följd. Vi behöver i varje tidpunkt möta effektbehovet! Det blåser ju inte alltid och solen skiner inte alltid samt att här uppe i norr har vi mörker i större eller mindre grad halva året. Väderberoende kraft går ej att reglera och nyligen släcktes Öland ned pga att ett vindkraftverk producerade för mycket energi…

Elfordonen behövs men tänk på var man tar elektriciteten från när man tillverkar fordonen och laddar batterierna. I Indien har man kraftiga subventioner på elbilar vilket gör att folk köper dem. Men då Indiens elsystem är instabilt har många en dieselgenerator på bakgården. Denna dieselgenerator använder man för att ladda sina elbilar. Vad vinner man då för klimatet? Det enda man vinner är att man då har köpt en bil jättebilligt pga subventionerna på elbilar.

Till sist, Sverige har redan en stabil, fossilfri, dvs klimatneutral, produktion av elektricitet i en tämligen optimal mix av kärnkraft, vattenkraft och väderberoende kraft. Ca 85-90 % av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft medan väderberoende kraft och värmekraft (t ex biokraft) står för resten.

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power
Dilot Energy & Analysis AB

Klimatmålen kräver kärnkraft!

Det handlar egentligen inte om att vara för eller emot vindkraft eller solkraft eller för eller mot kärnkraft. Det borde handla om klimatneutral energi versus fossil energi. Man kan inte ersätta baskraft med väderberoende kraft hur som helst om man samtidigt vill ha både svängmassa och ett stabilt elnät, samt att vid varje tidpunkt, varje sekund klara effekttopparna sommar som vinter.

Balansen, räknat i installerad effekt, mellan klimatneutral baskraft (vattenkraft, kärnkraft, biokraft) och klimatneutral väderberoende kraft (vindkraft, solkraft, vågkraft) torde i Sverige ligga på ca 85 % klimatneutral baskraft och ca 15 % klimatneutral väderberoende kraft.

Denna mix torde vara optimal och där är vi redan idag i Sverige. Vad man gör med subventioner är att snedvrida marknaden. Vi ska ändå komma ihåg att landbaserad vindkraft kostar ca 60 öre/kWh att producera medan befintlig kärnkraft kostar ca 22 öre per producerad kWh. Subventionerna för vindkraften ligger på ca 18 öre per kWh. Alltså, vindkraften är ändå dubbelt så dyr som kärnkraften.

Däremot räknar man med att nyproducerad kärnkraft (nya reaktorer) kommer upp i en kostnad som ligger på ungefär samma nivå på vindkraften.

Både vindkraften och kärnkraften behövs! Som sagt i början vi ska inte sätta klimatneutrala enertgikällor mot varandra, vi ska istället sätta klimatneutrala källor mot fossila källor om vi vill rädda klimatet. Klimatmålen kräver kärnkraft! Detta har också FN’s klimatpanel IPCC fastslagit i sin rapport! Är det någon källa som alla, oavsett partitillhörighet eller ideologi, kan lita på så är det IPCC!

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften! Det går inte att ersätta klimatneutral baskraft med klimatneutral väderberoende kraft. Smarta energilösningar kan inte få vinden att blåsa när det är vindstilla!

Vi behöver mixen av energikällor som den är idag i Sverige. Om fler reaktorer stängs ned kommer det få allvarliga följder för Sveriges elförsörjning med system blackout som följd! Tänk på konsekvenserna om livsuppehållande maskiner på sjukhusen om de plötsligt skulle slås ut eller om industrins produktionslinor skulle börja drabbas av mer frekventa störningar. Vilka dessa konsekvenser är är lätt att räkna ut!

Det är inte bara att sätta kontakten i väggen! Eller, typ, tro att man inte drabbas bara att man skulle råka bo i en lägenhet mitt i stan som någon i vimlet trodde. Det handlar om att föra ut kunskap och information hur ett stabilt elnät också förblir stabilt i framtiden!

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy
Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com