Fokus för energiomställningen i Sverige borde vara en fossilfri fordonsflotta

Fossilfri fordonsflotta är det vi i Sverige ska satsa på! Det borde politiker i Sverige tänkt på för flera år sedan. Vårt energisystem hade då både storlek och kapacitet och var bra balanserat mellan baskraft (vattenkraft, kärnkraft) och väderberoende (sol och vind). Sveriges produktion av elektricitet och värme har dessutom de senaste 30 åren varit så gott som fossilfri och klimatneutral. Har setts som ett föredöme ute i den stora världen. Vi hade dessutom haft egen klimatneutral och fossilfri el inom Sverige att ladda kommande miljoner elbilar. Istället infördes elcertifikatsystemet vilket medförde att vindkraften byggdes ut väldigt kraftigt, samtidigt som energieffektiviseringen pågick i snabbare takt än förr. I ett framtida Sverige är det inte säkert att man får laddat sin elbil exakt när man vill ladda den pga att vindkraften och solkraften inte ger en säker tillgång till el och att baskraften i form av kvarvarande kärnkraftverk och vattenkraftverk behövs för el och värme till andra högprioriterade ändamål (sjukhus, skolor, produktion, ålderdomshem etc). Alltså, vid en framtida möjlig effektbrist kan man tänka sig att distributionen av el och värme regleras enligt en strikt ordning och prioritering (i ett smart elsystem). Tre miljoner elbilar uppskattas varje dag kräva ungefär 1200 vindkraftverk (3 MWe styck) eller ca 2 normalstora (ca 1200 MWe styck) för sin laddning. Sen har resten av samhället samma behov av el och uppvärmning som idag. En framtida energi- och effektbrist kan alltså bli följden och är ett hot mot en stabil el- och värmeförsörjning utan avbrott. (Kärnkraft och vattenkraft har nyttjandegrad 90-100 %, vindkraft har en nyttjandegrad på ca 30 %.)

Jag rekommenderar alla att läsa denna artikel om Tesla Model X på Dagens Nyheter:

http://www.dn.se/ekonomi/tesla-model-x-kor-ifran-alla-sina-konkurrenter/

Torsten Dilot
Founder Dilot Consulting AB
Competence Area Manager Energy at Berotec AB
Senior Specialist Nuclear Safety Analysis and Engineering
MSc Engineering Physics
www.dilotconsulting.com
www.berotec.se

Debatten om en andra gasledning under Östersjön förs av fel anledning…

Det pratas en del om en andra gasledning från Ryssland till Europa (och Tyskland) via Östersjön. Debatten förs mest huruvida det är bra eller dåligt ur ett politiskt perspektiv (läs: Ryssland, Tyskland (man ersätter klimatvänlig kärnkraft med ej klimatvänlig naturgas), EU-sanktioner och påtryckningsmedel (risk att man stänger av gaskranen). Egentligen borde debatten handla om huruvida vi ska gå vidare med satsning på klimatneutral energiproduktion. Tänker vi på klimatet bygger vi INTE en andra gasledning… Konstigt nog förs inte debatten i media avseende det faktum att naturgas också är en fossil energikälla (om än mindre skadlig än t ex kol men ändå en energikälla som katalyserar den globala uppvärmningen). Borde det inte handla om att vi ska ha en helt klimatneutral energiproduktion? Då ska inte en andra gasledning byggas! Vi bör göra som både England, Ryssland och Kina gör – satsa på den klimatvänliga kärnkraften som en av de pålitliga baskrafterna samtidigt som vi satsar på vind och sol som komplementkraft! Vi har ju en klimatneutral förnyelsebar, sett ur ett tidsperspektiv av tusentals år, och outnyttjad energikälla i kärnbränsleavfallet som kan användas i Gen IV reaktorer i upp till flera tusen år utan att nytt uran behöver brytas! Det vore slöseri att slutförvara detta i 100 000 år utan att låta energi komma till nytta för människor och samhälle. I synnerhet som slutprodukten, efter att ha återanvänt kärnbränslet tills det är helt utbränt, endast upptar en bråkdel i volym jämfört med dagens avfall samt att det endast behöver förvaras mellan 500 och 1000 år…

Torsten Dilot
Founder Dilot Consulting AB
Competence Area Manager Energy at Berotec AB
Senior Specialist Nuclear Safety Analysis and Engineering
MSc Engineering Physics
www.dilotconsulting.com
www.berotec.se

Tänk om Sverige hade…

Sverige och svenska regeringen gör ett stort misstag som inte ger stöd för denna forskningsreaktor som det berättas om i följande artikel i NyTeknik år 2014:

http://www.nyteknik.se/energi/svenska-karnkraftsreaktorer-byggs-i-kanada-6400254

Detta är framtiden, en framtida klimatneutral energikälla som både är säker, effektiv och flexibel. I princip kan man bygga blykylda reaktorer mycket små (motsvarande effekten av ett enda vindkraftverk) eller mycket stora (som ett stort konventionellt kärnkraftverk) eller någonstans mittemellan. Allt efter behov. Det fina är flera saker: En är att själva kylmediet, dvs bly, också skyddar per definition från den radioaktiva strålningen om det osannolika skulle hända (en så kallad passiv funktion, man behöver inte göra något, skyddet finns där ändå eftersom det är bly). En annan är att reaktorn är en fjärde generationens reaktor, Gen IV reaktor, och kärnbränslet kan återanvändas mellan 25-50 gånger. T ex kan befintligt kärnbränsleavfall, från 40-50 års drift hittills, i Sverige återanvändas under tusentals år utan att nytt uran behöver brytas! Den slutliga avfallsolymen kommer vara en bråkdel av dagens samt att restprodukten endast behöver slutförvaras i ca 500 till 1000 år. Icke återanvänt kärnbränsleavfall behöver slutförvaras ca 100 ggr längre tid, dvs upp till 100 000 år… Det allra finaste med Gen IV är att det är high tech, miljö- och klimatvänligt samt inte minst att Gen IV ger en säker tillgång till energi i alla väder 🙂 ! Tänk vilka möjligheter Sverige som land hade haft om utvecklingen också hade kunnat fortskrida inom landet med en high tech forskningsreaktor för framtidens energi främjande både klimat, miljö, människor och samhälle i framtiden med reliable energi!

Torsten Dilot
Founder Dilot Consulting AB
Competence Area Manager Energy at Berotec AB
Senior Specialist Nuclear Safety Analysis and Engineering
MSc Engineering Physics
www.dilotconsulting.com
www.berotec.se

Energy and Electricity Then and Now – A Reflection – Fossil Energy versus Climate Neutral Energy

Sweden and the world need non-fossil and climate neutral energy and electricity production to avert the climate threat. We need also a reasonable balance between climate neutral base load and climate neutral weather dependent energy to manage the needs of electricity and the balance and stability in the grid. First we take a look at the background:

Energy can neither be created nor destroyed; rather, it can only be transformed from one form to another. In physics, this is the law of conservation of energy. Different forms of energy are heat, electricity, fire and mass. Einstein maybe has formulated the most beautiful and simple equation, i.e. E = mc2, where E = energy in Joule, m = mass in kg and c = the speed of light in vacuum in m/s. Thus, mass is a form of energy, which means that everything on the Earth, everything in our galaxy the Galaxy and all in universe may be described as different forms of energy. Since the dawn the humans always have had a need of energy for many things. Primary you need energy maintenance the metabolism in the body and to cope with the hunt for food and work, and to propagate the species’ survival. The food from plants and animals provide the necessary energy to build muscles and keeping the immune system strong. The sun provides warmth and triggers the production of some vitamins and a nice tan at the right amount of sun exposure.

When the development progresses new inventions are coming up. Before slow, but faster and faster with time. Far back in time people began to understand that the ground could be cultivated. People began to farm and in the beginning they draw the plough by hand. Thereafter, draft animals were used, mainly oxen and horses. One began to use the wind at the sea and the sailing ships were invented. By the sailing ships people began exploring och travel around the Earth. Fire has mankind used for heating, meat cooking and water boiling since ancient times.

First in the early 1600s the first steam engine was invented and in about 100 years later, in the beginning of 1700s, Thomas Newcomen designed the first robust steam engine to pump water from mines. Slowly but surely the steam engine developed to a driving engine for different types of machines in industry, ships and the locomotives of the railways. Modern combustion engines are based on the same principles as the steam engine, but are much more efficient and powerful. The industrialism accelerated when the petroleum products began to be used in the middle of the 1800s. At this time also the use of coal increased. Since the industrialism now really was accelerated, new possibilities and new achievements could be made. New inventions came one by one. The telegraph, the lightning rod, electricity, the electrical bulb, the phonograph and the record player, the telephone, the car, the airplane etc. Because of the new technologies the possibilities of research became wider on different kind of things.

One of the first revolutionary discoveries was X-ray in year 1895. This radiation form was detected by Wilhelm Röntgen, who also received the very first Nobel Prize in Physics in year 1901. With the time also the discovery of radioactive decay came, which may be one of the basis for Einstein to formulate the famous formula of the theory of special relativity, thus E = mc2. Even the discovery that the magnetic field strength depends on the observer’s state of motion is something that led Einstein to formulate the theory of special relativity.

During the 1900s the world experienced a comprehensive technical development, partly triggered by the two world wars; the first World War and the Second World War. War speeds up, for better or worse, the technical development. Scientific progresses that have a military origin are internet, the radio, radar, the tin and nuclear power. During the 1900s also TV, cell phones, computers, jet aircraft, space rockets and satellites were invented.

Until now during the 2000s inventions as smartphones, iPads etc are added. Smartphones and iPads tie TV, telephone and sound media together. Ancient LP and CD discs are almost not sold anymore. Everything are digitally stored in our units, in the digital clouds or can be streamed through sites as Spotify and Apple Music. IoT, i.e. Internet of Things, is a more and more growing phenomenon. IoT means that different things can be connected with each other and data can be saved and exchanged between the things. An example is that a house alarm device can be controlled by someone’s smartphone, also in the case of you are far away from home. Another example is that you can turn on/off different lamps in your house with the same smartphone. Or you can…, yes, the possibilities are unlimited, in principle. The limits are only set by the fantasy. IoT will require much electricity, as well as the computer server rooms do.

All development is not beneficial for everything; the ongoing global warming is a negative consequence of the industrialism. At least two parameters trigger the global warming, thus the climate’s natural variation and the human impact. The human impact comes from the use of fossil energy sources, such as coal, oil and gas and their sub-products. The human impact seems to fasten the global warming; the climate threat. Considering the whole world, fossil energy sources still stand for the major part of producing electricity and heating. Until now, more than 90 % of electricity and heating originate from hydro power and nuclear power in Sweden. The rest, less than 10 %, mainly originates from wind power and bio power. Thus, Sweden is almost supported by fossil free, thus climate neutral, energy sources for electricity and heating.

The main part of the vehicles (cars, aircraft, ships etc) in both the world and in Sweden are driven by fossil fuels; mainly gasoline, diesel and kerosene. In Sweden there is a vision that the vehicle fleet shall be fossil free in year 2030/2040. Examples of fuels will be bio gas, hydrogen and especially electricity. Vehicles that will be powered by electricity need charging. The need of electricity and energy will be high. E.g. charging of three millions electrical powered cars every day will require two to three big nuclear power plants or about 1200 wind power plants, used only for charging the cars. This is the case under optimized circumstances and under so called smart charging. By extreme circumstances even more power plants are required. The need for the production of electricity will, despite the smart solutions and energy efficiency, probable considerably be increased in the future. All energy provided by gasoline and diesel to our cars, trucks and ships mainly will be replaced with electricity produced by power plants. Today the vehicles fleet consists of around six million different vehicles (cars, trucks, busses, motor bikes etc).

To meet the threat of climate change we need to understand what energy sources that are climate neutral and which energy sources are a serious threat for the climate and ultimate hamper our ability to live and reproduce on our planet. Climate neutral energy sources are hydro power, wind power, nuclear power, sun power, wave power, geothermal heating and bio energy (in a time perspective of at least 50 to 100 years). Threats for the climate are the fossil energy sources coal, oil and gas together with the non-fossil bio energy in a short term point of view. Bio mass, thus plants and trees, are breathing carbon dioxide, but by combustion of bio mass carbon dioxide also is exhausted. An estimation is that it takes 50 to 100 years before equilibrium is reached between consumed bio mass and reproduced bio mass.

We need to ask ourselves what is the biggest threat for our planet? What can we do? Sweden is until now a good model and independent of other countries considering climate neutral energy production for electricity and heating. Until some years ago, Sweden had an optimized energy production regarding the balance between climate neutral base load power and climate neutral weather dependent power, looking over the whole country (Sweden). The power control is maneuvered by the controllable hydro power and by need also the base load nuclear power may be used for the power control, even though hydro power is more suitable.

Ongoing and future decommissioning of bigger units of base load in southern Sweden may not only cause lack of power and a possible rationing of electricity in Sweden, also the so called flywheel mass will be too small. The flywheel mass is necessary to maintain the net stability. A lower part of base load in south Sweden will lead to a much more sensitive grid; e.g. lightning. Consequences are loss of power, which can lead to loss of production in the industry and high costs as a consequence. The industry demands a reliable access to electricity and load for a continuous production. If this is not the case, the industry needs to move to other countries, where you can get a safe and stable production without any loss of production. The consequences of a new relocation of industries from Sweden to other countries may be a higher grade of unemployment and an even more segregated society.

We need focusing widely on climate neutral energy production in Sweden maintaining an optimized mixture of climate neutral energy sources even in the future, together with maintaining our independence of considering our own supply of electricity and heating. The goal shall be to eliminate fossil energy production. Also the use of fossil sources such as gasoline and diesel ought to be replaced by climate neutral fuel such as electrical batteries and hydrogen. Then, prioritize the right things regarding taxation of different energy sources. The taxation is today very tough for hydro power and nuclear power, both climate neutral. The property tax of hydro power is about SEK 0.09/kWh while the nuclear power fiscal power tax is about 0.07 SEK/kWh. With a production cost of 0.18-0.25 SEK/kWh in average these power plants do not bear their own costs because of the taxes. Sweden’s biggest nuclear plant has a production cost of 0.28-0.30 SEK/kWh including the fiscal power tax. This cost can be divided into the following parts: Crude cost (staff, capital, fuel and spare parts) of 0.17 SEK/kWh, waste and decommissioning fund of 0.04 SEK/kWh and finally the fiscal power tax 0.07 SEK/kWh. The cost of operating a wind power plant ashore is about 0.55-0.60 SEK/kWh. Subventions of about 0.18 SEK/kWh lead to a net expense for the wind power owners of 0.37-0.42 SEK/kWh. Thus, even though the subventions and the tough taxation of both hydro power and nuclear power, the wind power is considerably more expensive than both hydro power and nuclear power. The operation costs of hydro power are even lower than for nuclear power, but even the hydro power can’t avoid economical losses when the electricity prices are extra low. The electricity market needs to be reformed again. In the case of keeping the subventions, subsidize climate neutral. Remove extra taxes on climate neutral energy sources and tax fossil power and fuels harder. Only then we get an environmental politics that we can say is beneficial for the environment.

Also, focus widely on research of all climate neutral energy sources. There is one climate neutral energy source within the borders of Sweden that we don’t use today. Which one? The answer is the nuclear fuel waste. Today we have in Sweden nuclear fuel waste which could be recycled and reused in a thousands of years without extracting new uranium from the mines. In a fourth generation nuclear power plant, Gen IV, the nuclear fuel can be recycled and reused between 25 to 50 times. The final waste, after it is totally burned, will be considerably more manageable for the coming generations (of people) from both a handling point of view as an environmental point of view. The final nuclear waste does only need to be finally disposed between 500 and 1000 years and the volume of the final nuclear waste will only be a fraction compared to the volume of not recycled nuclear waste. The existing nuclear waste, if it will not be recycled and not will be reused, needs to be disposed in 100 000 years. Lead cold Gen IV reactors should be a future. Except they have built-in passive safety systems, they can be designed and constructed in both small units 2-10 MW as in big units of about 1000 MW. The lead itself forms a passive radiation protection, i.e. by any accident the radioactive substances will be absorbed into the lead.

By returning to the preamble, Sweden needs a balance between climate neutral base load and climate neutral weather dependent energy. If putting energy sources against each other, it shall be climate neutral (non-fossil) energy sources against fossil energy sources. Only then we can say we are defending both the climate and the Environment!

Torsten Dilot
Founder Dilot Consulting AB
Competence Area Manager Energy at Berotec AB
Senior Specialist Nuclear Safety Analysis and Engineering
MSc Engineering Physics
www.dilotconsulting.com
www.berotec.se

 

Energi och elektricitet förr och nu – en betraktelse – fossil versus klimatneutral energi och el

Sverige och världen behöver en icke-fossil och klimatneutral energi- och elproduktion för att avvärja klimathotet. Vi behöver också en rimlig balans mellan klimatneutral baskraft och klimatneutrala väderberoende energikällor för att klara elbehov, balans och stabilitet i elnätet. Först en tillbakablick som bakgrund:

Energi kan inte skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas från en form till en annan. Denna fysikaliska lag benämns energiprincipen. Olika former av energi är t ex värme, elektricitet, eld och massa. Einstein formulerade kanske både väldens vackraste och enkla ekvation, dvs E = mc2, där E = energin i joule, m = massan i kg, och c = ljusets hastighet i m/s i vakuum. Alltså, massa är en form av energi, vilket betyder att allt på Jorden, allt i vår galax Vintergatan och allt i Universum kan beskrivas som olika former av energi. Sedan tidernas begynnelse har människan behövt energi för olika saker. Primärt behöver man energi för att ha igång metabolismen i kroppen och för att orka med jakten på föda och arbeta, samt för att fortplanta sig för artens överlevnad. Maten från växter och djur ger nödvändig energi för att bygga muskler och hålla immunförsvaret starkt. Solens strålar ger värme och triggar produktion av vissa vitaminer, samt en fin solbränna vid lagom mycket solande.

Allteftersom utvecklingen går framåt ser nya uppfinningar dagens ljus. Sakta förr men allt snabbare och snabbare med tiden. Långt tillbaka i tiden började man förstå att jorden kunde brukas. Man började odla och först drog man plogen för hand. Sen använde man dragdjur; främst oxar och hästar. Man började använda vinden till sjöss och uppfann segelfartygen. Med segelfartygen började man utforska och resa runt jorden. Eld har människan använt till uppvärmning, tillagning av kött och kokning av vatten sedan urminnes tider.

Först i början av 1600-talet uppfanns den första ångmaskinen och ca 100 år senare, i början av 1700-talet, konstruerade Thomas Newcomen den första robusta ångmaskinen för att pumpa vatten ur gruvor. Sakta men säkert utvecklades ångmaskinen till en drivmotor för olika maskiner inom industrin, fartyg och järnvägarnas lokomotiv. De moderna förbränningsmotorerna vilar på samma princip som ångmaskinen, men är mycket effektivare och kraftfullare. Industrialismen kom igång för fullt i och med bruket av petroleumprodukter från mitten av 1800-talet. Kolet började också användas i allt större skala vid denna tidpunkt. I och med att industrialismen nu tog fart ordentligt tillkom nya möjligheter och nya landvinningar kunde göras. Nya uppfinningar kom slag i slag. Telegrafen, åskledaren, elektriciteten, elektriska glödlampan, fonografen och grammofonen, telefonen, bilen, flygplanet med flera. Möjligheterna att forska på olika saker blev med alla nya tekniker större.

En av de allra mest revolutionerande upptäckterna är röntgenstrålningen år 1895. Denna strålningsform upptäcktes av Wilhelm Röntgen, som också erhöll det allra första Nobelpriset i fysik. Med tiden kom också upptäckten av radioaktivt sönderfall som man kan säga i sig är en del av orsaken att Einstein fick underlag att formulera den speciella relativitetsteorins berömda formel E = mc2. Även upptäckten att det magnetiska fältets krafter beror på observatörens rörelsetillstånd är något som ledde Einstein till att formulera den speciella relativitetsteorin.

Under 1900-talet genomled världen en omfattande teknisk utveckling, delvis triggad genom att världen också genomled två världskrig; första och andra världskriget. Krig påskyndar på gott och ont den tekniska utvecklingen. Vetenskapliga framsteg som från början härstammar ur militär kapprustning är internet, radion, radar, konservburken och atomkraften. Under 1900-talet uppfanns också televisionen, mobiltelefonerna, datorerna, jetflygplan, rymdraketer och satelliter.

Hittills under 2000-talet har det tillkommit uppfinningar som smartphones, iPads med mera. Smartphones och iPads binder ihop television och telefon, samt ljudmedia. Forna tiders LP- och CD-skivor sälja nästan inte längre. Allt lagras digitalt i våra enheter, i de digitala molnen eller kan streamas via siter som Spotify och Apple Music. IoT, dvs Internet of Things är en växande företeelse som kommer mer och mer. IoT innebär att olika saker (things) kopplas ihop med varandra, kan spara och utbyta data med varandra. Exempel på detta är att man kan styra t ex villa larmet från sin smartphone, även om man är långt hemifrån. Eller man kan tända och släcka olika lampor i sin bostad med samma smartphone. Eller man kan… ja, möjligheterna är i princip oändliga och endast fantasin sätter gränserna. IoT kommer att kräva mycket el liksom att (dator)serverhallarna gör det.

All utveckling är inte av godo för allting, en baksida av industrialismen är att vi har en pågående global uppvärmning, klimathotet, till stor del beroende på användning av fossila energikällor som kol, olja och gas för att produktion av elektricitet och värme. Stora delar av världens fordon (bilar, flyg, fartyg etc) går också på fossila bränslen, främst bensin, diesel och fotogen). En fossilfri fordonsflotta är en vision för framtiden. Drivmedel kommer att vara biogas, vätgas och inte minst elektricitet. Fordon som kommer att drivas av el behöver laddas. Det kommer att krävas mycket elektricitet och energi. Laddning av t ex tre miljoner elbilar varje dag kräver typ två till tre stora kärnkraftverk eller, typ, 1200 normalstora vindkraftverk enbart för laddning av bilarna. Detta är under optimala förhållanden, så kallad smart laddning. Vid extrema förhållanden krävs än fler kraftverk. Behovet av produktion av elektricitet kommer, trots smarta lösningar och energieffektivisering, med all sannolikhet att öka kraftigt i framtiden. Idag får de flesta fordon sin energi från bensin och diesel. All denna energi som bensin och diesel ger våra bilar, lastbilar och fartyg ska ersättas med bl a elektricitet som ska hämtas från elproducerande kraftverk.

För att möta klimathotet behöver vi förstå vilka energikällor som är klimatneutrala och vilka energikällor som utgör ett allvarligt klimathot och i förlängningen kan försvåra våra möjligheter att leva och fortplanta oss på vår planet. Klimatneutrala energikällor är vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft, geovärme (bergvärme) och bioenergi (i ett tidsperspektiv på minst 50 till 100 år). Energikällor som hotar klimatet är de fossila kol, olja och gas samt den icke-fossila bioenergin sett ur ett kort tidsperspektiv. Biomassa, växter och träd, andas koldioxid men vid förbränning avges koldioxid. Det tar 50-100 år innan man når en jämvikt mellan förbrukad biomassa och återställd biomassa, dvs 50-100 år är den tid det tar för växter och träd att växa upp igen totalt sett så att man får en jämvikt mellan förbrukad biomassa och återställd biomassa.

Vi behöver ställa oss frågan vad som är största hotet mot vår planet? Vad kan vi göra åt det? Sverige är hittills ett föredöme, och oberoende av andra länder, vad gäller klimatneutral energiproduktion för elektricitet och uppvärmning. Sverige har fram till för några år sedan haft en optimal energiproduktion gällande balans mellan klimatneutral baskraft och klimatneutral väderberoende kraft sett över hela landet. Effektregleringen sköts med den lättreglerade baskraften vattenkraft och vid behov kan man även reglera med baskraften kärnkraft även om den är mer svårreglerad jämfört med vattenkraften.

Pågående och framtida avveckling av större enheter baskraft i södra Sverige riskerar inte bara att medföra av effektbrist och möjlig elransonering i Sverige, även den för nätstabiliteten nödvändiga så kallade svängmassan blir för liten. Mindre andel baskraft i södra Sverige medför att elnätet blir mycket känsligare för störningar i form av t ex blixtnedslag. Konsekvenserna är strömavbrott som i sin tur kan leda till produktionsbortfall i industrin och stora kostnader som följd. Industrin vill ha en säker tillgång till el och kraft för en kontinuerlig produktion. Kan industrin inte få detta behöver den söka sig till andra länder där man kan få en säker och stabil produktion utan produktionsbortfall. Konsekvenserna av en ny industriflykt från Sverige kan bli en ökad arbetslöshet och ett än mer delat samhälle.

Vi behöver satsa brett på klimatneutral energiproduktion så att vi i Sverige även i framtiden har en optimal mix av klimatneutrala energikällor, samt är oberoende av andra länder vad gäller vår egen elförsörjning och uppvärmning. Målsättningen ska vara att eliminera fossil energiproduktion och -användning. Prioritera då rätt vad gäller beskattning av olika energislag. Idag beskattas både vattenkraft och kärnkraft, båda klimatneutrala, hårt. Fastighetenskatten för vattenkraften är ca 9 öre/kWh medan den fiskala effektskatten för kärnkraften är ca 7 öre/kWh. Med ett elpris på 18-25 öre/kWh i snitt går dessa kraftverk med förlust. Produktionskostnaden för Sveriges största kärnkraftverk är ca 28-30 öre/kWh inklusive effektskatten. Denna kostnad kan delas upp i följande delar: Råkostnad (kapital, personal, bränsle och reservdelar): ca 17 öre/kWh Avfalls- och rivningsfonden: ca 4 öre/kWh Effektskatt: ca 7 öre/kWh Kostnaden för att driva ett vindkraftverk på land är ca 55-60 ör/kWh. Subventioner ca 18 öre/kWh medför en nettokostnad för vindkraftsbolagen på 37-42 ör/kWh. Alltså, även med subventioner, och trots tuff beskattning av både vattenkraft och kärnkraft, är vindkraften betydligt dyrare än både vattenkraften och kärnkraften. Vattenkraften mår lite bättre då dess driftkostnader är ganska låga, men inte ens den klarar sig ifrån ekonomiska förluster under perioder då elpriset är extra lågt. Elmarknaden behöver alltså reformeras igen. Om subventioner ska finnas, subventionera klimatneutralt. Ta bort extra skatter på klimatneutrala energikällor och beskatta fossila bränslen hårdare. Först då får vi en miljö- och klimatpolitik värd namnet!

Satsa också brett på forskning kring alla klimatneutrala energikällor. Det finns en klimatneutral energikälla inom Sveriges gränser som vi inte alls nyttjar idag. Vilken då? Svaret är kärnbränsleavfallet. I Sverige har vi idag kärnbränsleavfall som skulle kunna återanvändas i tusentals år utan att vi behöver bryta nytt uran. I ett kärnkraftverk av typ GenIV, generation IV kärnkraft, kan nämligen kärnbränslet återanvändas mellan 25 till 50 gånger. Det slutliga avfallet, efter att det är totalt utbränt blir betydligt mer lätthanterligt för kommande generationer ur både hanterings-synvinkel och miljösynvinkel. Det behöver nämligen bara slutförvaras mellan 500 och 1000 år, vilket kan jämföras med att dagens redan befintliga avfall, om det inte återanvänds, behöver slutförvaras i 100 000 år. En framtid torde kunna vara blykylda GenIV reaktorer. Förutom att de har inbyggda passiva säkerhetssystem så kan de konstrueras i både små enheter, 2-10 MW, och i stora enheter, ca 1000 MW. Blyet i sig utgör också ett passivt strålskydd, dvs vid en eventuell olycka absorberas de radioaktiva ämnena i blyet.

För att återknyta till ingressen, Sverige behöver en balans mellan klimatneutral baskraft och klimatneutral väderberoende kraft. Om man ska sätta energikällor mot varandra så bör det vara fossila mot klimatneutrala (icke-fossila) energikällor. Först då kan vi säga att vi värnar både klimat och miljö!