Visst är en härdsmälta farlig men…

En härdsmälta är farlig! En härdsmälta kan också med dagens teknik och säkerhetsskyddande barriärer dock isoleras så pass att konsekvenserna av den stannar i reaktorn. Vi kan alltså skydda oss mot härdsmältan.

En brusten vattendamm eller utsläpp från kol och olja kan vi inte skydda oss emot. Avfallet från kärnkraft kan vi isolera medan avfallet från fossil eldning flyger runt fritt i luften och orsakar sjukdomar (NO-föreningarna) och global uppvärmning (CO2).

En ökning av fossil eldning blir konsekvensen om kärnkraften avvecklas. Väderberoende, dvs vindkraft, solkraft och vågkraft, kraft kan endast utgöra ca 10-15 % av total installerad effekt i ett elsystem (t ex det svenska el- och stamnätet). En högre andel installerad väderberoende effekt skapar instabilitet och riskerar blackout i nätet. En blackout i elnätet kan få förödande konsekvenser inom t ex sjukvården. Även allvarliga ekonomiska konsekvenser hos producerande industriföretag kan bli fallet vid en osäker elförsörjning, eller så flyttar företagen ut från Sverige till länder med stabil elförsörjning.

Under de senaste två åren har Sveriges utsläpp från fossil eldning ökat med ca 2 %. Beroende på att vi idag har mindre installerad kärnkraftseffekt i elsystemet. Sverige har annars sedan slutet av 1980-talet haft en i det närmaste fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften, som båda är så kallade baskrafter, dvs producerar kontinuerligt planerbar elektricitet i vilka väder som helst. Båda är baskrafter och främst vattenkraften används också för att reglera.

Med Gen IV kärnkraft kommer vi att kunna återanvända kärnavfallet i flera tusen år i Sverige utan att behöva bryta nytt uran. Den slutliga volymen avfall från Gen IV kärnkraft är dessutom betydligt mindre än volymen av dagens avfall samt att avfall från en Gen IV reaktor endast behöver lagras i max 1000 år. Dagens avfall behöver lagras i 100 000 år.

Vi gör alltså en tjänst för kommande generationer genom att dra igång med Gen IV kärnkraft. Vi gör också klimatet och miljön en tjänst genom att satsa på Gen IV kärnkraft worldwide. Kärnkraften är klimatneutral samtidigt som den producerar elektricitet kontinuerligt i alla väder!

FN’s klimatpanel IPCC, som får betraktas som oberoende och neutral, har i sin rapport för något år sedan slagit fast att ska vi motverka den globala uppvärmningen och nå målen i Parisavtalet behöver vi bygga ny kärnkraft över hela världen.

Man kan säga att Gen IV kärnkraft, eller rättare sagt dagens kärnavfall, är en förnybar energikälla sett ur perspektivet några tusen år!
Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Almedalen, media och klimatet

Gustav Fridolin, språkrör miljöpartiet, tyckte att man pratade för lite om klimatet och klimathotet i Almedalen i år, 2017. Jag håller helt med på ett sätt, men om man hade skrapat lite på ytan så fanns det många seminarier och föredrag i årets Almedalen som behandlade just klimat och hållbar energi från olika synvinklar. Bland annat vårt eget seminarium som jag själv var med om att både arrangera och som en av talarna. Ett annat seminarium var Volvos, som meddelade att de från 2019 elektrifierar sina bilar.

Alltså, jag vill mena att Almedalen visst hade klimatet som en av årets stora frågor. Hörde en kommentar i vimlet på vårt eget seminarium att man aldrig hade haft så många seminarier om energi i Almedalen som i år, år 2017.

Klimatet har varit ett av ämnena i centrum men tyvärr under ytan, för media mer eller mindre mest bevakat de ”stora namnen” och missat vad som sker på bredden. Just detta är en orsak till att populism av olika slag får ett starkt fotfäste.

En sak man kan tycka media skulle göra är att ”scanna” igenom hela Almedalsprogrammet och leta efter seminarier med intressanta teman om t ex energi och klimat, som vårt eget och många andra som höll liknande teman. Att man inte bara bevakar partiledarnas event. Det skulle bli en helt annan bredd samt mer vetenskapligt och faktabaserat och kanske mindre politiserat utan att känslorna för den skull skulle ha försvunnit.

Media skulle då gå folkets ärenden, bli mer en folkets röst, och tvinga de politiska företrädarna att gå mera på reella fakta och mindre på utspel och ideologi. Det finns analyser från det amerikanska presidentvalet som visar att man är trötta på etablissemanget och att etablissemanget inte lyssnar på folket. Just detta händer i Sverige idag, vilket medför att sannolikheten att något av de traditionella blocken skulle få egen majoritet i nästa val är mycket liten.

Vår statsminister, Stefan Löfvén, åkte inte till Almedalen i år för att ”det hade blivit för mycket konsulter, näringslivselit och jippo” i Almedalen” och att han ville ut bland vanligt folk. Men det är mycket ”vanligt folk” med expertkunskaper på olika områden i Almedalen, varje år. Problemet är mera att det vanliga folket med expertkunskaper inte får plats i media. För att media nästan uteslutande endast bevakar de politiska företrädarna. Till viss del kanske berättigat då det är dessa vi ska lägga vår röst på eller inte lägga vår röst på i valen med jämna mellanrum. Detta är ett exempel på att man ibland kan kalla media för den ”andra statsmakten”.

Det är väl nästan omöjligt att olika frågor inte blir till politik i slutändan men om man lät vägen dit vara mera vetenskaplig och faktabaserad kanske innehållet i politiken skulle få en högre grad av substans!

En uppmaning till alla oss ”vanliga” är att vi behöver marknadsföra våra seminarier och event bättre samtidigt som uppmaningen till media är att kolla igenom det officiella programmet i Almedalen, via t ex appen Almedalsguiden och hitta intressanta seminarier att referera!

Det är då och först då ”vanligt” folk också får höras och synas. Inte pga av att vår statsminister åker runt i landet (även om initiativet på sitt sätt är lovvärt) och träffar folk. Jag upplever tyvärr rapporteringen från statministerns resa i landet mera som populistisk och att media mest fokuserat på skillnaden för statministern mellan att vara i Almedalen eller resa runt i landet istället för vad som har diskuterats… Alltså, det har präglats av en enorm ytlighet i rapporteringen där man inte fått upp olika frågor från folket i ljuset…

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com

Varför elbilar är bra oavsett klimathotet!

Man behöver se elbilen och andra elfordon vs fossildrivna fordon ur två aspekter, dvs å ena sidan ur koldioxid- och därmed klimatproblematiken och å andra sidan utsläppen av kväveoxider och andra luftföroreningar i städerna. Elbilen blir endast till nytta ur klimatsynvinkel om elen hämtas från fossilfria energikällor, dvs klimatneutrala, dvs vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft med flera. Detta gäller förstås både vid själva tillverkningen av fordon och batterier, samt inte minst när elfordonens batterier ska laddas.

Elfordonen blir däremot alltid till nytta för att reducera utsläppen av luftföroreningar i t ex städerna. Det betyder att, om klimatförändringarna (mot förmodan) mest skulle vara naturligt betingade, att elfordonen alltid förbättrar miljön och att det är önskvärt ändå att få bort den fossila energianvändningen!

Ska elfordonen göra fullständig nytta, dvs även vara till gagn för klimatet krävs att världen ersätter dagens fossila elproduktion med fossilfri klimatneutral elproduktion. Idag härstammar elproduktionen i världen från ca 70 % fossil eldning och resten, ca 30 %, från klimatneutral produktion.

Vi behöver ca 80-85 % klimatneutral baskraft, dvs vattenkraft och kärnkraft samt en mindre del biokraft (mycket biokraft medför logistiska problem). FN’s klimatpanel, IPCC, rekommenderar att man satsar brett på utbyggnad av kärnkraft, vattenkraft samt väderberoende kraft (vin och sol). Räknat på mängden installerad effekt torde förhållandet behöva vara 80-85 % vattenkraft, kärnkraft och biokraft och ca 15-20 % värdeberoende kraft, främst sol och vind. En större andel väderberoende kraft är alltför osäkert och skulle medföra blackout i elsystemet med allvarliga konsekvenser till följd. Vi behöver i varje tidpunkt möta effektbehovet! Det blåser ju inte alltid och solen skiner inte alltid samt att här uppe i norr har vi mörker i större eller mindre grad halva året. Väderberoende kraft går ej att reglera och nyligen släcktes Öland ned pga att ett vindkraftverk producerade för mycket energi…

Elfordonen behövs men tänk på var man tar elektriciteten från när man tillverkar fordonen och laddar batterierna. I Indien har man kraftiga subventioner på elbilar vilket gör att folk köper dem. Men då Indiens elsystem är instabilt har många en dieselgenerator på bakgården. Denna dieselgenerator använder man för att ladda sina elbilar. Vad vinner man då för klimatet? Det enda man vinner är att man då har köpt en bil jättebilligt pga subventionerna på elbilar.

Till sist, Sverige har redan en stabil, fossilfri, dvs klimatneutral, produktion av elektricitet i en tämligen optimal mix av kärnkraft, vattenkraft och väderberoende kraft. Ca 85-90 % av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft medan väderberoende kraft och värmekraft (t ex biokraft) står för resten.

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power
Dilot Energy & Analysis AB

Klimatmålen kräver kärnkraft!

Det handlar egentligen inte om att vara för eller emot vindkraft eller solkraft eller för eller mot kärnkraft. Det borde handla om klimatneutral energi versus fossil energi. Man kan inte ersätta baskraft med väderberoende kraft hur som helst om man samtidigt vill ha både svängmassa och ett stabilt elnät, samt att vid varje tidpunkt, varje sekund klara effekttopparna sommar som vinter.

Balansen, räknat i installerad effekt, mellan klimatneutral baskraft (vattenkraft, kärnkraft, biokraft) och klimatneutral väderberoende kraft (vindkraft, solkraft, vågkraft) torde i Sverige ligga på ca 85 % klimatneutral baskraft och ca 15 % klimatneutral väderberoende kraft.

Denna mix torde vara optimal och där är vi redan idag i Sverige. Vad man gör med subventioner är att snedvrida marknaden. Vi ska ändå komma ihåg att landbaserad vindkraft kostar ca 60 öre/kWh att producera medan befintlig kärnkraft kostar ca 22 öre per producerad kWh. Subventionerna för vindkraften ligger på ca 18 öre per kWh. Alltså, vindkraften är ändå dubbelt så dyr som kärnkraften.

Däremot räknar man med att nyproducerad kärnkraft (nya reaktorer) kommer upp i en kostnad som ligger på ungefär samma nivå på vindkraften.

Både vindkraften och kärnkraften behövs! Som sagt i början vi ska inte sätta klimatneutrala enertgikällor mot varandra, vi ska istället sätta klimatneutrala källor mot fossila källor om vi vill rädda klimatet. Klimatmålen kräver kärnkraft! Detta har också FN’s klimatpanel IPCC fastslagit i sin rapport! Är det någon källa som alla, oavsett partitillhörighet eller ideologi, kan lita på så är det IPCC!

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften! Det går inte att ersätta klimatneutral baskraft med klimatneutral väderberoende kraft. Smarta energilösningar kan inte få vinden att blåsa när det är vindstilla!

Vi behöver mixen av energikällor som den är idag i Sverige. Om fler reaktorer stängs ned kommer det få allvarliga följder för Sveriges elförsörjning med system blackout som följd! Tänk på konsekvenserna om livsuppehållande maskiner på sjukhusen om de plötsligt skulle slås ut eller om industrins produktionslinor skulle börja drabbas av mer frekventa störningar. Vilka dessa konsekvenser är är lätt att räkna ut!

Det är inte bara att sätta kontakten i väggen! Eller, typ, tro att man inte drabbas bara att man skulle råka bo i en lägenhet mitt i stan som någon i vimlet trodde. Det handlar om att föra ut kunskap och information hur ett stabilt elnät också förblir stabilt i framtiden!

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy
Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Energi i framtiden

Problemet idag är att nå ut med fakta om energisystemet. Det är också svårt att prata om kärnkraftens betydelse för (det framtida) klimatet idag. Tyvärr möts man ibland av kommentarer och synpunkter som ”kan du inte prata om energi utan att alls nämna kärnkraften”. Även från folk som i grunden är för kärnkraft…

Pratar jag om energi pratar jag om hela den klimatneutrala energimixen inklusive kärnkraft och t ex vindkraft. Vad vi behöver göra är att ställa fossilt mot klimatneutralt. Börja där och sen räkna upp vilka de klimatneutrala källorna är, som delas upp i två sorter; planerbar (bas- och reglerkraft) och ej planerbar (väderberoende). Vi behöver förklara vad det innebär på ett enkelt sätt utan att bli för tekniska. Det behöver finnas en optimal balans mellan planerbar och ej planerbar kraft. I Sverige torde denna balans (kvot) ligga på ca 80-85 % planerbar och ca 15-20 % ej planerbar installerad effekt för att klara effektbehovet i varje tidpunkt.

Vi (jag och två kolleger) är inbjudna att hålla i ett energiseminarium i Almedalen den 5 juli. Där kommer vi lyfta fram ALLA klimatneutrala energikällor, alla behövs, är viktiga och bidrar. Vi lyfter också fram betydelsen av ett stabilt elnät och vad som krävs för att hålla elnätet stabilt. Parisavtalet och FN’s klimatpanel IPCC är centrala instanser att referera till. IPCC konstaterar bl a att vi behöver satsa brett på alla klimatneutrala energikällor (främst dessa, dvs vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft, bioenergi, vattenkraft).

Vår förhoppning är att samla politiker, industrifolk, branschfolk och allmänhet till att tillsammans diskutera olika sccenarios. Vi behöver göra energifrågan mindre politisk och mer byggd på fakta, behov, klimatvänlighet och långsiktighet. (Men det kanske kan räknas in som politik också 🙂 …) Kan vi få alla under samma tak, få samma information samtidigt och prata om samma grejer, så kan vi få en ökad förståelse och insikt vad vi behöver för att rädda klimatet. Miljö och klimat behöver sättas i första rummet! Det görs det inte idag, tyvärr.

Det finns förstås barriärer som ska passeras på vägen. En är att bland tio topp bland energibolagen i världen vad gäller omsättning (pengar) är det i princip bara fossila energijättar. Inte lätt att rubba det…
Torsten Dilot
Competence Area Manager Energy, Dilot Energy & Analysis AB
http://www.dilotconsulting.com
torsten.dilot@dilotenergy.com