Framtidens energi! ”Utbyggnaden av väderberoende energikällor har nått taket”

 

Idag fick jag och några kolleger denna artikel publicerad i NyTeknik. Nedan ger jag er den (inom citationstecken) också i helt oredigerad form samt några lästips.

”Under sommarhalvåret, när behovet av effekt och elektricitet är ganska lågt, sker normalt de årliga underhållen på våra kärnkraftverk. I och med att reaktorer redan ställts av för gott ser vi nu bevis på att elmarknaden är extra känslig för även planerade driftavbrott. Man har till och med fått starta upp det fossileldade Karlshamnsverket, vilket normalt bara sker vintertid under pressade lägen.

Stoppet på Gotland gällande utbyggnad av icke planerbar elproduktion, läs vindkraft och solkraft, är en indikation på att utbyggnaden av förnybar icke planerbar energi har nått sitt maximum för att vårt elsystem ska kunna fortsätta vara både leveranssäkert och stabilt.

Hur rimmar detta med målen i Energikommissionens betänkande ”Kraftsamling för framtidens energi” till regeringen? Det är intressant läsning, men som också väcker flera frågor.

För Sveriges industrier är det av yttersta vikt att landets elkraftanläggningar varje dag vid varje tidpunkt kan leverera tillräckligt mycket elektricitet och effekt på ett säkert sätt. Trots det finns fortfarande en stor osäkerhet kring den framtida energi- och elförsörjningen i Sverige och efter att betänkandet har lämnats har det varit ganska tyst om slutsatserna från både politiskt håll och media. I betänkandet anges en gemensam färdplan för en övergång till ett helt förnybart elsystem, det vill säga en fossilfri elproduktion. En lite märklig formulering i sig, då Sverige redan sedan slutet av 80-talet har en i det närmaste klimatneutral, dvs fossilfri, elproduktion.

Sveriges energisystem består redan idag av en mix av klimatneutrala energikällor såsom vattenkraft, kraftvärme (främst biobränsle), kärnkraft samt vindkraft, vågkraft och solkraft. Under den stora omställningen av produktionen av elkraft under 70- och 80-talet ersattes oljeberoendet med kärnkraft. Dagens fossilfria elproduktion, baserad på ca 90 % bas- och reglerkraft och ca 10 % väderberoende kraft, är ett resultat av denna omställning.

Stabiliteten i det svenska elnätet idag beror just på att vattenkraft, kraftvärme och kärnkraft utgör 90 procent av baskraften i det svenska elnätet. Tillsammans hanterar dessa kraftslag störningar på nätet, såsom blixtnedslag eller industrianläggningar som startar/stängs ner. Ersätts delar av baskraften med till exempel vindkraft som är väderberoende, medför detta att elsystemets förmåga att hantera störningar kraftigt reduceras. Konsekvensen utav detta kan bli mer strömavbrott och därmed en minskad leveranssäkerhet och stora konsekvenser för Sveriges industrier.

Redan 2020 kommer sex av ursprungliga tolv reaktorer vara stängda. Det finns en tanke att vattenkraften ska täcka upp behovet av baskraft, det vill säga att man ökar vattenkraftproduktionen utan att bygga ut den. Denna ökning riskerar att medföra erosionsskador längs älvstränderna samt en negativ påverkan av växt- och djurliv längs älvarna som en konsekvens av de större variationerna av vattennivån.

Energikommissionens betänkande förordar ett elsystem med en stor andel variabel (dvs. icke-planerbar) elproduktion. För att även i framtiden garantera en trygg och säker elförsörjning vid fortsatt utbyggnad av elproduktion, behöver man fastställa hur mycket planerbar produktion som krävs för att möta upp industrins behov. Ett elsystem med en stor andel variabel, dvs icke-planerbar, elproduktion ställer både nya och förändrade krav på utbyggnaden för att säkerställa drift- och leveranssäkerheten i elsystemet. Den teknik som krävs för att uppfylla dessa nya krav är dock inte färdigutvecklad och är belagd med stora osäkerheter. Man kan då fråga sig varför Energikommissionen föreslår en nedmontering av ett redan klimatneutralt elsystem, för att ersätta det med ett system med en större andel variabel och mer osäker elproduktion, med risker för återkommande strömavbrott pga effektbrist?

Vi menar att ska Sverige nå upp till det långsiktiga klimatmålet om netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045, ska vi följa de råd som FN:s klimatpanel ger. Det innebär ett införande av en optimal mix av förnybar energi och kärnkraft i första hand. Idag är Sverige oberoende av import av energi. En kraftig utbyggnad av väderberoende elproduktion, kombinerat med en reducerad tillgång till baskraften vattenkraft, kraftvärme och kärnkraft, kommer få motsatt effekt på det politiska målet hundra procent förnyelsebart. Sverige blir då under vissa kalla perioder beroende av fossilt producerad elkraft från andra länder för att kunna säkerställa sitt elbehov.

Sverige bör behålla dagens elsystem som redan har en optimal mix av fossilfria energislag. I ett land som Sverige är troligen ovannämnda mix av klimatneutral energi en nödvändighet för att behålla ett leveranssäkert elnät där behovet alltid kan mötas.

Under sommaren 2017 har det också visat sig att den svenska elmarknaden redan är ovanligt känslig för både störningar och planerade underhåll eftersom andelen planerbar kraft i form av kärnkraft har minskat. I augusti startades t o m den fossila oljeeldade effektreservsanläggningen i Karlshamn.

Klimatmålen kräver helt enkelt kärnkraften som en stabil komponent i Sveriges energiförsörjning. Vi menar också att förändringen av Sveriges energipolitik istället bör vara att tydligt uppmuntra växlingen från en fossilberoende fordonsflotta till en fossilfri fordonsflotta, där fordonen drivs av elektricitet, vätgas och/eller biobränslen. Det skulle tydligt bidra till Sveriges klimatmål. Vi frågar oss därför i ljuset av detta – hur står sig energikommissionens betänkande då?

Michael Klein, Energiingenjör

Anders Nilsson, Energiingenjör

Erik Dahlquist, Professor i Energiteknik

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy”

 

Lästips:

Svenska Kraftnät: http://www.svk.se/

Energikommissionen:  http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20172/

FN:s klimatpanel: http://www.ipcc.ch/index.htm

Uniper – Det svenska elsystemet – en global förebild: https://www.youtube.com/watch?v=0Wc1YVEL004

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Risk Analysis
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s