Elprisökningen etc

Elprisökningen beror inte på att sol, vind och vatten inte räcker till. Elprisökningen beror på dels ett ökat elbehov och dels på att man bygger om elnäten för att klara en ökad andel vind och sol i elproduktionen.

Det finns ett tak för hur mycket av den totala installerade effekten i det svenska elsystemet som kan bestå av variabel, dvs icke-planerbar väderberoende kraft. Vi är i princip där nu. Max 10-15 % av den totala installerade effekten kan vara väderberoende. Vi behöver alltså ca 85-90 % planerbar kraft, som vi får från vattenkraft, kärnkraft och en mindre del biokraft. (Biokraften kan bara byggas ut lite till pga att en massiv utbyggnad av den skulle innebära logistiska transportproblem. Mycket biokraft skulle medföra tusentals extra långtradartransporter av pellets etc på våra vägar och inte bidra positivt till klimatet i dagsläget.)

En tumregel är att det behövs 90 % backupeffekt från baskraft per varje MW installerad vind- eller solkraft.

Vi vill inte ha fossila källor (gas, olja och kol) och då återstår främst vattenkraft och kärnkraft.

Kärnkraft i form av Gen IV (generation 4 kärnkraft), där man återanvänder kärnbränslet om och om igen är förnybar i ett tidsperspektiv av några tusen år i Sverige utan att behöva bryta nytt uran!

Det handlar inte om kärnkraft eller inte kärnkraft i första hand utan det handlar om hur vi i Sverige i framtiden kan få en trygg, hållbar och leveranssäker el. Där vi inte riskerar att livsuppehållande maskiner på sjukhusen plötsligt stoppar pga blackout i elsystemet pga att det t ex inte blåser. Där vi inte riskerar vår uppvärmning under kalla vinterdagar och där industriproduktionen inte stoppar pga blackout i elsystemet. Etc etc. Kort och gott behöver vi tillgodose effektbehovet i varje tidssteg, dvs varje timme, minut och framför allt i varje sekund!

Gotland har stoppat utbyggnaden av vindkraft och solkraft då denna annars riskerar medföra blackout i elsystemet pga överproduktion när det t ex blåser. Då man anser det är för dyrt att byta ut elkabeln mellan Gotland och fastlandet.

Öland drabbades av totalt strömavbrott innan semestern pga överproduktion av vindkraft. Vindkraft går nämligen inte att reglera. Antingen är det inget alls eller fullt blås (!).

Det oljeeldade Karlshamnsverket tvingades starta i augusti pga att effekten inte räckte till. Elsystemet är, med allt färre kärnkraftverk i drift (åtta ny mot tio reaktorer för ett par år sedan), extra känsligt inte bara för störningar utan även för planerade driftavbrott under sommarhalvåret. År 2019/2020 planeras endast sex reaktorer vara kvar i drift. Karlshamnsverket riskerar då behöva vara i drift större delen av året.

När elbilarna väl börjar öka i antal kommer elbehovet att öka kraftigt. Vissa pratar om minst 20 % högre elbehov i framtiden, speciellt som också befolkningen ökar i antal. Ett räkneexempel: 3 miljoner elbilar i en framtid kommer att ensamma varje dag kräva ca 1200 vindkraftverk eller ca två normalstora kärnkraftverk. Varje dygn, året om. För laddning av batterierna. Du vill väl inte komma ut till din bil på morgonen, det har varit strömavbrott pga att det varit vindstilla och upptäcka att din bil bara kan köras i en mil pga att batteriet ej har laddats upp?

En optimal klimatneutral energimix i Sverige torde bestå av ca 45 % vattenkraft, 40 % kärnkraft, ca 10 % väderberoende kraft (främst vind och sol) och resten värmekraft (biobränsle etc).

FN’s klimatpanel fördrar kärnkraft som en av grundbultarna för att nå Parisavtalets klimatmål.

I Tyskland ersätter man idag kärnkraften med kolkraft och gaskraft. Det pratas inte högt om det dock. Tyskarna har insett att det finns ett tak för väderberoende kraft. Man har också byggt om elnäten i Tyskland. Elpriset i Tyskland är ca 3 ggr högre än i Sverige. De senaste tre åren har det tyska elpriset ökar med nästan 50 %.

För övrigt har vi ganska låga elpriser i Sverige ändå. Både vattenkraften och kärnkraften går minst jämt upp eller t o m med vinst om dagens elpriser inte sjunker. Vindkraften går trots högre elpriser fortfarande med förlust, även om subventionerna på ca 18 öre/kWh har räknats av.

Det kommer att hända här i Sverige också om vi inte inser fakta och tar till oss fakta…

(Sen kan jag tycka att Björklund formulerat sig lite knöligt men så är han liksom övriga i regering och riksdag inga energiexperter, tyvärr. Man låter ideologier styra allt för mycket!)

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Håll er för bövelen till korrekta fakta!

Angående denna ledare i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/ledare/a/4MPX9/bjorklund-ar-lika-blind-som-trump

Jag måste bara säga att en mera faktabefriad ledare har jag inte sett. Jag antar att man ska ta det lugnt men jag blir heligt förbannad när en av Sveriges stora tidningar skriver sådan smörja med alternativa fakta. Enbart ur ideologisk synvinkel och inte ur en faktabaserad synvinkel. Vet ledarskribenten vad han skriver om? Förstår han hur ett energisystem behöver vara uppbyggt? Förstår han hur en optimal mix klimatneutral energi behöver se ut för att få inte bara en hållbar utan också en leveranssäker produktion? Förstår han inte att vi troligen har nått taket för utbyggnaden av vindkraft och solkraft i Sverige för att ha ett fortsatt stabilt elnät fritt från avbrott. Händelserna på Gotland och Öland visar att taket är nära för väderberoende installerad effekt. Man har också behövt starta det fossila och oljeeldade Karlshamnsverket mitt i sommaren pga att vi numera bara har åtta kärnkraftverk i drift. Normalt sett startas Karlshamnsverket endast på vintern vid trängda lägen, när det är jättekallt och stort elbehov för bland annat uppvärmning.

Sen skriver ledarskribenten att förnyelsebart är billigare än kärnkraft. Det stämmer endast avseende vattenkraften men vindkraft är mer än dubbelt så dyr som kärnkraften. Solkraften är också dyrare. Vattenkraften räcker inte på långa vägar att ensam försörja Sverige med el, det var därför vi ersatte oljan med kärnkraft en gång i tiden. Även med subventionerade pengar inräknade (via våra skattepengar) är vindkraften nästan dubbelt så dyr för elbolagen att producera… Vattenkraften får dessutom inte byggas ut något mera enligt lagen.

Sen nämner han inte att det pågår ett stort antal kärnkraftsbyggen i Kina och att fler planeras där. 130 nya kärnkraftverk till år 2030 planeras i Kina. Det är ledarskribenten som är blind som Trump, inte Björklund! Det byggs ny kärnkraft i Mellanöstern också liksom att det diskuteras och planeras för nya reaktorer i Polen och Turkiet för att ta några exempel.

Jag har inget alls emot att man emot kärnkraft men håll er för bövelen till korrekta fakta! Hela energidebatten i Sverige är värre än en ”Trumpifierad” debatt! Snacka om att sprida alternativa fakta! Fake news! Jag mår illa!

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Varför inte en Gen IV reaktor på Gotland?

Varför inte låta en till två (eller kanske tre) SEALER reaktorer, beroende på hur små eller stora man väljer att de ska vara, utgöra delar av nödvändig baskraft på Gotland. En svensk innovation, en reaktor med passiva säkerhetssystem och som skulle leverera fossilfri och klimatneutral stabil elektricitet i varje sekund.

Ta till vara denna möjlighet Gotland och Sverige! Vilken möjlighet för Sverige som land att visa på high tech och ligga i frontlinjen för skapa förutsättningar för en klimatneutral och fossilfri framtid! Vilken exportvara det kan bli!

www.leadcold.com

Vi skulle dessutom bli av med delar av problematiken kring elproduktion från variabla energikällor som vind- och solkraft. Vind och sol är bra komplement men överstiger mängden installerad effekt 10-15 % (från vind och sol) av total installerad effekt blir det problem.

Allteftersom vind- och/eller solkraften har byggts ut har denna problematik alltmer kommit upp till ytan. Vi ser det i Norden, i Tyskland, i Italien och t ex på Kanarieöarna, där man använder sig av fossila dieselgeneratorer som baskraft. I Sverige har man denna sommar t o m behövt starta det oljeeldade (och därmed fossila) Karlshamnsverket för att ytterligare två kärnkraftverk är tagna ur drift. Just nu har vi åtta kärnkraftverk i drift. Om ca två år har vi bara sex reaktorer i drift och då blir det än större problem med tillgången till el och problem med stabiliteten!

Batterier är inte lösningen, de kan möjligen fungera i liten skala men de ska laddas då och då också… Dessutom är batterier ett potentiellt stort miljöproblem, kanske ett dubbelt sådant om man också får för sig att ladda dem med fossil kraft…

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Fossilfri energianvändning

El är komplicerat men inte mer komplicerat än att vi i Sverige haft en i det närmaste fossilfri, dvs klimatneutral, elproduktion sedan slutet av 80-talet. För att vi har de stabila vatten- och kärnkraftverken och max ca 15 % väderberoende kraft i vårt elsystem. Detta är på väg att ändras nu med ytterligare utbyggnad av vindkraften och nedläggningen av fler kärnkraftverk. Redan nu är endast åtta kärnkraftverk i drift och om ca 2 år kommer endast sex kärnkraftverk vara i drift. Redan nu har utsläppen av växthusgaser ökar med 2 % i Sverige de senaste två åren. Varför? Jo, när det inte blåser behöver effektbehovet ersättas och om det inte finns klimatneutral el att tillgå hämtar man el från fossila källor. Karlshamnsverket startades för någon vecka sedan, dvs i slutet av augusti! Det är sommar i Sverige och man behövde starta ett fossilt kraftverk pga minskad tillgång till el från kärnkraft samtidigt som det inte blåste något…

Nuvarande utveckling i Sverige riskerar att leda till att utsläppen av fossila växthusgaser ökar. Det går inte att ersätta bas- eller reglerkraft med väderberoende kraft. Den väderberoende kraften är alltid endast ett viktigt komplement till bas- och reglerkraften. En optimal mix torde vara ett förhållande där ca 85 % av den installerade effekten kommer från klimatneutral bas-och reglerkraft och ca 15 % av den totala installerade effekten kommer från väderberoende kraft.

En högre andel väderberoende kraft än 15 % i elsystemet riskerar att inte uppfylla effektbehovet vid varje tidpunkt och elsystemet blir instabilt. Sannolikheten för en blackout, dvs strömavbrott, ökar betydligt med stora konsekvenser som följd; t ex för livsuppehållande maskiner på sjukhusen och uppvärmning av bostäder en kall vinter.

Den största tjänsten vi kan göra ett svenskt elnät är att bibehålla alla de åtta kvarvarande kärnkraftverken tillsammans med vattenkraften och vindkraften som det är idag. Att stänga ytterligare två kärnkraftverk till (Ringhals 1 och 2) de närmaste 2-3 åren kan både negativt påverka stabiliteten i det svenska elnätet samtidigt som det är mycket troligt att Sveriges nettobidrag till utsläpp av växthusgaser pga elproduktion ökar från en nivå på nästan noll till en lite högre nivå, om än fortfarande mycket låg jämfört med t ex Tyskland eller Polen.

Vi har fel fokus i Sverige idag! Fokus borde vara att bibehålla ett system för produktion av elektricitet som omvärlden hittills sett som ett föredöme. Detta är tack vare den extremt stora andelen klimatneutral kraft i det svenska elsystemet i en optimal mix, dvs ca 85-90 % vattenkraft/kärnkraft och ca 10-15 % väderberoende kraft (främst vindkraft). En minskning av andelen kärnkraft kan till en mindre del ersättas av biokraft. Biokraft kräver dock omfattande logistiska lösningar och skulle motverka sitt syfte (ökade transporter av pellets och annat bränsle skulle medföra ökade utsläpp av växthusgaser).

Samtidigt som fokus läggs på att bibehålla så mycket som möjligt av nuvarande system för elproduktion borde man satsa rejält på en fossilfri fordonsflotta. För att skapa medel till denna satsning skulle mitt förslag vara att skrota elcertifikaten helt. Låt de pengarna gå rakt in till forskningen på fossilfri fordonsflotta istället inklusive forskning på batterier och bränsleceller/vätgas.

Då tar vi tillvara på ett redan effektivt och säkert system för elproduktion i Sverige samtidigt som vi satsar på innovation av fordonsflottan mot en fossilfri sådan. Chansen att Sverige om några årtionden blir det första fossilfria landet inkluderat elproduktion och fordonsflotta ökar betydligt! Dvs visionen om ett fossilfritt, dvs klimatneutralt, Sverige kan då bli en verklighet!

 

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Första fossilfria landet i världen

Trots att kärnkraften är klimatneutral och trots att FN’s klimatpanel IPCC anger i sin utredning att kärnkraften är en av grundbultarna för att nå klimatmålen i Parisavtalet så fortsätter kärnkraftsmotståndarna att samtidigt som de säger att Sverige ska vara det första fossilfria landet i världen, att vilja stänga ned kärnkraften.

Detta är en utopi. Det går inte att ersätta den klimatneutrala kärnkraften med den likaledes klimatneutrala vind- eller solkraften. Då både vindkraft och solkraft är väderberoende. De är rena och klimatneutrala men helt beroende av att det blåser eller är ljust ute. Det går inte att skapa en leveranssäkerhet med mycket vindkraft och solkraft i elsystemet.

Max ca 15 % (10-20 %) av ett elsystem kan bestå av väderberoende kraft i installerad effekt. Resterande mängd installerad effekt behöver bestå av 85 % bas- och reglerkraft för att åstadkomma ett leveranssäkert och frekvensstabilt elnät.

Väderberoende kraft är vindkraft, solkraft, vågkraft.

Bas- och reglerkraft är vattenkraft, kärnkraft, biokraft, kolkraft, oljekraft och gaskraft.

Kol, olja och gas vill vi inte ha, de är fossila, då de eldar på klimatet. Återstår då kärnkraft, vattenkraft och biokraft.

Biokraft är klimatneutralt i ett perspektiv av minst 50 år, men sett ur endast ett kort tidsperspektiv är biokraften inte klimatneutral, då en ökning av biokraften initialt skulle ge en ökning av utsläppen av växthusgaser.

Det finns ett problem till med biokraft och det är ett logistiskt problem. Säg att man skulle ha 30 % biokraft för elproduktion. Det skulle innebära massvis med lastbilar varje dag för att transportera biobränslet till anläggningarna…

Återstår kärnkraft och vattenkraft som klimatneutrala alternativ för bas- och reglerkraft. Man använder främst vattenkraften som både bas- och reglerkraft och kärnkraften främst som baskraft. Det går att reglera med kärnkraft också men man undviker det. Bl a är det dyrare att reglerera med kärnkraft (har med bränsleekonomi och predikterad bränsleutbränning, som sätter driftgränser som vi sitter och räknar på, att göra bl a) men framför allt är det lättare att reglera med vattenkraften och i ett land som Sverige med en optimal mix av vattenkraft och kärnkraft så väljer man självklart att reglera med vattenkraften.

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion sedan slutet av 80-talet. Samtidigt som motståndarna till kärnkraft vurmar om klimatet så vill man stänga ned kärnkraften, som är en av grundbultarna för en fossilfri och klimatvänlig framtid. Sveriges utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har ökat med två procent de senaste två åren, främst beroende på en kärnkraftsfientlig politik, där två svenska kärnkraftverk har stängts ned sedan 2014 och ytterligare två stängs senast år 2020. Det kommer efter 2020 endast vara sex kärnkraftverk i drift i Sverige.

Sverige är inte längre ett föredöme i världen, det går på fel håll när utsläppen av växthusgaser ökar på grund av okunskap och ovilja hos kärnkraftsmotståndarna att vilja befinna sig under samma tak som kärnkraftsförespråkare vid konferenser med mera. Där man belyser för- och nackdelar med samtliga energikällor på ett vetenskapligt och sakligt sätt. Där man också kan få en förståelse för hur ett elsystem behöver vara uppbyggt med fungerande systemtjänster såsom t ex svängmassa i systemet. Ett elsystems svängmassa skapar (frekvens)stabilitet så att leveranserna av elektricitet säkras upp i varje tidssteg.

Jag har själv varit i både Riksdagen och i Almedalen och hållit seminarier, liksom att jag hållit i energikonferenser här hemma i Västerås. Jag önskar att fler från kärnkraftsmotståndarsidan hade varit med. Helst ett 50/50 förhållande där vi tillsammans lyssnar på samma information samtidigt under samma tak. Där informationen är vetenskapligt belagd och sakligt framförd. Där diskussionen är befriad från osakligt tyckande och ideologier och istället är inriktad på planetens bästa inkluderat en fossilfri framtid.

I ett land som Sverige skulle detta innebära att fokus helt borde ha legat på att göra fordonsflottan fossilfri. Tyvärr har det inte varit så fast elproduktionen sedan slutet av 80-talet i det närmaste varit och är fossilfri… En stor bov i detta är elcertifikaten, som bör avskaffas om Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken för en fossilfri framtid!

 
Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Kärnbränsleavfallet är en förnybar energikälla

Sett ur ett tidsperspektiv av några tusen år är kärnbränsleavfallet en förnybar energikälla! Bara i Sverige har vi kärnbränsleavfall som skulle räcka i ca 5000 år utan att behöva bryta nytt uran. Varför nyttjar vi inte detta faktum? Varför inser vi inte vilka miljövinster vi skulle göra?

Genom återanvändande av kärnbränslet tills det är helt utbränt får vi till slut en restprodukt, ett slutligt avfall, som endast behöver slutförvaras mellan 500 och 1000 år. Återanvänder vi inte kärnbränsleavfallet behöver det slutförvaras i 100 000 år.

Dessutom blir volymen av det slutliga avfallet vid återanvändning av kärnbränsleavfallet mindre.

Bara fördelar för kommande generationer! Bättre för miljön, mer hanterbart och kortare lagringstid. De olika leden i hanteringen skapar dessutom jobb!

Gen IV kärnkraft är dessutom high tech! Tänk om vi kunde skapa en hype kring Gen IV tekniken!

Torsten Dilot, Dilot Energy & Analysis AB
Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Energy and Nuclear Power
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com