Almedalen, media och klimatet

Gustav Fridolin, språkrör miljöpartiet, tyckte att man pratade för lite om klimatet och klimathotet i Almedalen i år, 2017. Jag håller helt med på ett sätt, men om man hade skrapat lite på ytan så fanns det många seminarier och föredrag i årets Almedalen som behandlade just klimat och hållbar energi från olika synvinklar. Bland annat vårt eget seminarium som jag själv var med om att både arrangera och som en av talarna. Ett annat seminarium var Volvos, som meddelade att de från 2019 elektrifierar sina bilar.

Alltså, jag vill mena att Almedalen visst hade klimatet som en av årets stora frågor. Hörde en kommentar i vimlet på vårt eget seminarium att man aldrig hade haft så många seminarier om energi i Almedalen som i år, år 2017.

Klimatet har varit ett av ämnena i centrum men tyvärr under ytan, för media mer eller mindre mest bevakat de ”stora namnen” och missat vad som sker på bredden. Just detta är en orsak till att populism av olika slag får ett starkt fotfäste.

En sak man kan tycka media skulle göra är att ”scanna” igenom hela Almedalsprogrammet och leta efter seminarier med intressanta teman om t ex energi och klimat, som vårt eget och många andra som höll liknande teman. Att man inte bara bevakar partiledarnas event. Det skulle bli en helt annan bredd samt mer vetenskapligt och faktabaserat och kanske mindre politiserat utan att känslorna för den skull skulle ha försvunnit.

Media skulle då gå folkets ärenden, bli mer en folkets röst, och tvinga de politiska företrädarna att gå mera på reella fakta och mindre på utspel och ideologi. Det finns analyser från det amerikanska presidentvalet som visar att man är trötta på etablissemanget och att etablissemanget inte lyssnar på folket. Just detta händer i Sverige idag, vilket medför att sannolikheten att något av de traditionella blocken skulle få egen majoritet i nästa val är mycket liten.

Vår statsminister, Stefan Löfvén, åkte inte till Almedalen i år för att ”det hade blivit för mycket konsulter, näringslivselit och jippo” i Almedalen” och att han ville ut bland vanligt folk. Men det är mycket ”vanligt folk” med expertkunskaper på olika områden i Almedalen, varje år. Problemet är mera att det vanliga folket med expertkunskaper inte får plats i media. För att media nästan uteslutande endast bevakar de politiska företrädarna. Till viss del kanske berättigat då det är dessa vi ska lägga vår röst på eller inte lägga vår röst på i valen med jämna mellanrum. Detta är ett exempel på att man ibland kan kalla media för den ”andra statsmakten”.

Det är väl nästan omöjligt att olika frågor inte blir till politik i slutändan men om man lät vägen dit vara mera vetenskaplig och faktabaserad kanske innehållet i politiken skulle få en högre grad av substans!

En uppmaning till alla oss ”vanliga” är att vi behöver marknadsföra våra seminarier och event bättre samtidigt som uppmaningen till media är att kolla igenom det officiella programmet i Almedalen, via t ex appen Almedalsguiden och hitta intressanta seminarier att referera!

Det är då och först då ”vanligt” folk också får höras och synas. Inte pga av att vår statsminister åker runt i landet (även om initiativet på sitt sätt är lovvärt) och träffar folk. Jag upplever tyvärr rapporteringen från statministerns resa i landet mera som populistisk och att media mest fokuserat på skillnaden för statministern mellan att vara i Almedalen eller resa runt i landet istället för vad som har diskuterats… Alltså, det har präglats av en enorm ytlighet i rapporteringen där man inte fått upp olika frågor från folket i ljuset…

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com

Varför elbilar är bra oavsett klimathotet!

Man behöver se elbilen och andra elfordon vs fossildrivna fordon ur två aspekter, dvs å ena sidan ur koldioxid- och därmed klimatproblematiken och å andra sidan utsläppen av kväveoxider och andra luftföroreningar i städerna. Elbilen blir endast till nytta ur klimatsynvinkel om elen hämtas från fossilfria energikällor, dvs klimatneutrala, dvs vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft med flera. Detta gäller förstås både vid själva tillverkningen av fordon och batterier, samt inte minst när elfordonens batterier ska laddas.

Elfordonen blir däremot alltid till nytta för att reducera utsläppen av luftföroreningar i t ex städerna. Det betyder att, om klimatförändringarna (mot förmodan) mest skulle vara naturligt betingade, att elfordonen alltid förbättrar miljön och att det är önskvärt ändå att få bort den fossila energianvändningen!

Ska elfordonen göra fullständig nytta, dvs även vara till gagn för klimatet krävs att världen ersätter dagens fossila elproduktion med fossilfri klimatneutral elproduktion. Idag härstammar elproduktionen i världen från ca 70 % fossil eldning och resten, ca 30 %, från klimatneutral produktion.

Vi behöver ca 80-85 % klimatneutral baskraft, dvs vattenkraft och kärnkraft samt en mindre del biokraft (mycket biokraft medför logistiska problem). FN’s klimatpanel, IPCC, rekommenderar att man satsar brett på utbyggnad av kärnkraft, vattenkraft samt väderberoende kraft (vin och sol). Räknat på mängden installerad effekt torde förhållandet behöva vara 80-85 % vattenkraft, kärnkraft och biokraft och ca 15-20 % värdeberoende kraft, främst sol och vind. En större andel väderberoende kraft är alltför osäkert och skulle medföra blackout i elsystemet med allvarliga konsekvenser till följd. Vi behöver i varje tidpunkt möta effektbehovet! Det blåser ju inte alltid och solen skiner inte alltid samt att här uppe i norr har vi mörker i större eller mindre grad halva året. Väderberoende kraft går ej att reglera och nyligen släcktes Öland ned pga att ett vindkraftverk producerade för mycket energi…

Elfordonen behövs men tänk på var man tar elektriciteten från när man tillverkar fordonen och laddar batterierna. I Indien har man kraftiga subventioner på elbilar vilket gör att folk köper dem. Men då Indiens elsystem är instabilt har många en dieselgenerator på bakgården. Denna dieselgenerator använder man för att ladda sina elbilar. Vad vinner man då för klimatet? Det enda man vinner är att man då har köpt en bil jättebilligt pga subventionerna på elbilar.

Till sist, Sverige har redan en stabil, fossilfri, dvs klimatneutral, produktion av elektricitet i en tämligen optimal mix av kärnkraft, vattenkraft och väderberoende kraft. Ca 85-90 % av elen kommer från vattenkraft och kärnkraft medan väderberoende kraft och värmekraft (t ex biokraft) står för resten.

Torsten Dilot

Competence Area Manager Energy
Senior Specialist Safety Analysis and Nuclear Power
Dilot Energy & Analysis AB