Klimatmålen kräver kärnkraft!

Det handlar egentligen inte om att vara för eller emot vindkraft eller solkraft eller för eller mot kärnkraft. Det borde handla om klimatneutral energi versus fossil energi. Man kan inte ersätta baskraft med väderberoende kraft hur som helst om man samtidigt vill ha både svängmassa och ett stabilt elnät, samt att vid varje tidpunkt, varje sekund klara effekttopparna sommar som vinter.

Balansen, räknat i installerad effekt, mellan klimatneutral baskraft (vattenkraft, kärnkraft, biokraft) och klimatneutral väderberoende kraft (vindkraft, solkraft, vågkraft) torde i Sverige ligga på ca 85 % klimatneutral baskraft och ca 15 % klimatneutral väderberoende kraft.

Denna mix torde vara optimal och där är vi redan idag i Sverige. Vad man gör med subventioner är att snedvrida marknaden. Vi ska ändå komma ihåg att landbaserad vindkraft kostar ca 60 öre/kWh att producera medan befintlig kärnkraft kostar ca 22 öre per producerad kWh. Subventionerna för vindkraften ligger på ca 18 öre per kWh. Alltså, vindkraften är ändå dubbelt så dyr som kärnkraften.

Däremot räknar man med att nyproducerad kärnkraft (nya reaktorer) kommer upp i en kostnad som ligger på ungefär samma nivå på vindkraften.

Både vindkraften och kärnkraften behövs! Som sagt i början vi ska inte sätta klimatneutrala enertgikällor mot varandra, vi ska istället sätta klimatneutrala källor mot fossila källor om vi vill rädda klimatet. Klimatmålen kräver kärnkraft! Detta har också FN’s klimatpanel IPCC fastslagit i sin rapport! Är det någon källa som alla, oavsett partitillhörighet eller ideologi, kan lita på så är det IPCC!

Sverige har redan en i princip fossilfri elproduktion tack vare kärnkraften och vattenkraften! Det går inte att ersätta klimatneutral baskraft med klimatneutral väderberoende kraft. Smarta energilösningar kan inte få vinden att blåsa när det är vindstilla!

Vi behöver mixen av energikällor som den är idag i Sverige. Om fler reaktorer stängs ned kommer det få allvarliga följder för Sveriges elförsörjning med system blackout som följd! Tänk på konsekvenserna om livsuppehållande maskiner på sjukhusen om de plötsligt skulle slås ut eller om industrins produktionslinor skulle börja drabbas av mer frekventa störningar. Vilka dessa konsekvenser är är lätt att räkna ut!

Det är inte bara att sätta kontakten i väggen! Eller, typ, tro att man inte drabbas bara att man skulle råka bo i en lägenhet mitt i stan som någon i vimlet trodde. Det handlar om att föra ut kunskap och information hur ett stabilt elnät också förblir stabilt i framtiden!

Torsten Dilot, Competence Area Manager Energy
Dilot Energy & Analysis AB
torsten.dilot@dilotenergy.com
http://www.dilotconsulting.com

Energi i framtiden

Problemet idag är att nå ut med fakta om energisystemet. Det är också svårt att prata om kärnkraftens betydelse för (det framtida) klimatet idag. Tyvärr möts man ibland av kommentarer och synpunkter som ”kan du inte prata om energi utan att alls nämna kärnkraften”. Även från folk som i grunden är för kärnkraft…

Pratar jag om energi pratar jag om hela den klimatneutrala energimixen inklusive kärnkraft och t ex vindkraft. Vad vi behöver göra är att ställa fossilt mot klimatneutralt. Börja där och sen räkna upp vilka de klimatneutrala källorna är, som delas upp i två sorter; planerbar (bas- och reglerkraft) och ej planerbar (väderberoende). Vi behöver förklara vad det innebär på ett enkelt sätt utan att bli för tekniska. Det behöver finnas en optimal balans mellan planerbar och ej planerbar kraft. I Sverige torde denna balans (kvot) ligga på ca 80-85 % planerbar och ca 15-20 % ej planerbar installerad effekt för att klara effektbehovet i varje tidpunkt.

Vi (jag och två kolleger) är inbjudna att hålla i ett energiseminarium i Almedalen den 5 juli. Där kommer vi lyfta fram ALLA klimatneutrala energikällor, alla behövs, är viktiga och bidrar. Vi lyfter också fram betydelsen av ett stabilt elnät och vad som krävs för att hålla elnätet stabilt. Parisavtalet och FN’s klimatpanel IPCC är centrala instanser att referera till. IPCC konstaterar bl a att vi behöver satsa brett på alla klimatneutrala energikällor (främst dessa, dvs vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft, bioenergi, vattenkraft).

Vår förhoppning är att samla politiker, industrifolk, branschfolk och allmänhet till att tillsammans diskutera olika sccenarios. Vi behöver göra energifrågan mindre politisk och mer byggd på fakta, behov, klimatvänlighet och långsiktighet. (Men det kanske kan räknas in som politik också 🙂 …) Kan vi få alla under samma tak, få samma information samtidigt och prata om samma grejer, så kan vi få en ökad förståelse och insikt vad vi behöver för att rädda klimatet. Miljö och klimat behöver sättas i första rummet! Det görs det inte idag, tyvärr.

Det finns förstås barriärer som ska passeras på vägen. En är att bland tio topp bland energibolagen i världen vad gäller omsättning (pengar) är det i princip bara fossila energijättar. Inte lätt att rubba det…
Torsten Dilot
Competence Area Manager Energy, Dilot Energy & Analysis AB
http://www.dilotconsulting.com
torsten.dilot@dilotenergy.com

Hur ska Sverige uppfylla sin nya klimatlag?

Om vi ska följa klimatlagen, som ska träda ikraft 2018, behöver vi satsa brett på alla klimatneutrala energislag. Man ska komma ihåg att Sverige sedan slutet av 80-talet haft en i det närmaste fossilfri elproduktion. En ökad andel variabel väderberoende kraft i energisystemet samtidigt som delar av baskraften (läs kärnkraften) stängs ned pga nuvarande politik medför att Sveriges koldioxidekvivalent ökar.

Den har ökat ca 2 % de senaste åren. Man har behövt nyttja vår lagstadgade fossila reservkraft och importera kolkraftsel från kontinenten/Danmark. Efter 2019 kommer Sverige endast ha sex kärnkraftverk i drift och det kommer att ÖKA Sveriges koldioxidekvivalent, dvs Sveriges nettoutsläpp av koldioxid kommer att öka ännu mera. Pga att man behöver täcka upp den variabla elproduktionen (från vind, sol etc) med importerad kolkraftsel.

FN’s klimatpanel IPCC, som får betraktas som en oberoende och opolitisk aktör, har slagit fast att ska vi nå klimatmålen från Parisavtalet behöver vi satsa brett på alla klimatneutrala energislag. Dvs vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft etc.

Sverige hade, tillsammans med Frankrike, världens bästa förutsättningar för detta. För vår egen inhemska elproduktion var vi tidigare, före 2014, i princip helt klimatneutrala med en optimal mix av framför allt vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Vi hade ett energisystem för elproduktion som var helt i balans och kunde ta hand om effekttopparna i varje sekund. (Kan vi inte ta hand om effekttopparna riskeras ”system blackout”, dvs mer eller mindre omfattande strömavbrott.)

Man ska komma ihåg att en variabel väderberoende energikälla, t ex vindkraft eller solkraft, aldrig kan ersätta vattenkraft eller kärnkraft (eller för den delen fossil kraft). Väderberoende kraft behöver täckas upp varje dag, varje timme, varje minut och varje sekund med regler- och baskraft. Slutar det t ex att blåsa behöver elektricitet tas från annat håll, dvs från vattenkraft eller kärnkraft. Annars förloras stabiliteten i elsystemet, som därför slås ut!

Sverige ligger ju långt uppe i norr. Golfströmmen har vi att tacka vårt ändå förhållandevis varma klimat på somrarna och i södra Sverige inte alltför kalla vintrar. Men Sverige behöver sin energi och elektricitet. Vi behöver hållbar och säker leverans av klimatneutral energi. En iskall vinterdag är det bara vattenkraften och kärnkraften som kan ge oss den elektricitet vi behöver! Fram till ungefär 2014 var Sverige i princip oberoende av import av el. Det är vi inte längre, ibland exporterar vi en del men vi importerar också el, speciellt när det är kallt ute. När det är kallt ute blåser det inte…

Alla klimatneutrala energikällor behövs. Vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, solkraft, vågkraft. Dessa källor delas in i två kategorier, dvs bas- och reglerkraft respektive variabel (väderberoende) kraft. Om den totala elproduktionen i Sverige är 100 % så torde det behövas minst 80-90 % effektkapacitet från bas- och reglerkraft och 10-20 % effektkapacitet från väderberoende kraft. Dvs förhållandet mellan baskraft/väderberoende behöver ha en kvot som ligger mellan 4 och 9.

Ska vi bli kvitt fossilberoendet, ska vi få fordonsflottan att någon gång i framtiden bli helt fossilfri, behöver vi all tillgänglig klimatneutral energi- och elproduktion vi har att tillgå. Vi behöver vindkraften. Vi behöver kärnkraften. Vi behöver vattenkraften. Vi behöver solkraften. Vi behöver vågkraften. Vi behöver ”bara” förstå att bibehålla ett förhållande mellan 4 och 9 för kvoten ”effektkapacitet baskraft” dividerat med ”effektkapacitet väderberoende kraft”! Efter 2019 har vi bara sex kärnkraftverk kvar – klarar vi vårt elbehov då samtidigt som vi ska uppfylla, dvs inte bryta mot, klimatlagen?

Torsten Dilot, Senior Specialist Safety Analysis, Manager Energy
Founder and CEO Dilot Energy & Analysis AB